მოსახლეობის რიცხოვნობა (ათასი კაცი)

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

ეკონომიკური ზრდა

2017 წელი: პროგნოზი

ნომინალური მშპ (მლნ. ლარი)

2017 წელი: პროგნოზი

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი - ინფლაცია (საშუალო წლიური)

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მლნ. აშშ დოლარი)

ექსპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: I კვარტალი

იმპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: I კვარტალი

საგარეო სავაჭრო სალდო (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: I კვარტალი

ფულადი გზავნილები (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: I კვარტალი

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-სთან

2017 წელი: პროგნოზი

ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან

2017 წელი: პროგნოზი

სახელმწიფო ვალის მოცულობა (მლნ. ლარი)

2017 წელი: I კვარტალი

უმუშევრობის დონე

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი)