მოსახლეობის რიცხოვნობა (ათასი კაცი)

ეკონომიკური ზრდა

2016 წელი: პროგნოზი

ნომინალური მშპ (მლნ. ლარი)

2016 წელი: პროგნოზი

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი - ინფლაცია (საშუალო წლიური)

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მლნ. აშშ დოლარი)

2016 წელი: III კვარტალი

ექსპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

იმპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

საგარეო სავაჭრო სალდო (მლნ. აშშ დოლარი)

ფულადი გზავნილები (მლნ. აშშ დოლარი)

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-სთან

2016 წელი: პროგნოზი

ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან

სახელმწიფო ვალის მოცულობა (მლნ. ლარი)

უმუშევრობის დონე

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი)