დაბრუნება

ქვეპროგრამების შესრულების მაჩვენებელი 80%--100% ინტერვალში - წელი

ორგ. კოდი ქვეპროგრამის დასახელება დამტკიცებული გეგმა თვის ათვისება შესრულება(%)

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!