არა სიღარიბეს მიზანი 1. არა სიღარიბეს
არა შიმშილს მიზანი 2. არა შიმშილს
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა მიზანი 3. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა
ხარისხიანი განათლება მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება
გენდერული თანასწორობა მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა
სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია მიზანი 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია
ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა
შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა
ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება მიზანი 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
გონივრული მოხმარება და წარმოება მიზანი 12. გონივრული მოხმარება და წარმოება
კლიმატის მდგრადობის მიღწევა მიზანი 13. კლიმატის მდგრადობის მიღწევა
წყალქვეშა რესურსები მიზანი 14. წყალქვეშა რესურსები
დედამიწის ეკოსისტემები მიზანი 15. დედამიწის ეკოსისტემები
მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები
თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის მიზანი 17. თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის
მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი განვითარების მიზანზე ჩატარებული აუდიტები

ცენტრალური ბიუჯეტი მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; ხარისხიანი განათლება; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 1/1/2014-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება 1/1/2014-12/31/2015
ცენტრალური ბიუჯეტი სასარგებლო წიაღისეულის მართვა (ლიცენზირება, სალიცენზიო პირობების შემდგომი კონტროლი) ... ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; სუფთა წყალი და სანიტარია; კლიმატის მდგრადობის მიღწევა; დედამიწის ეკოსისტემები 1/1/2014-9/30/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის სამედიცინო უზრუნველყოფა ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; სუფთა წყალი და სანიტარია 1/1/2014-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების ... ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება 1/1/2014-1/1/2015
ცენტრალური ბიუჯეტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო; სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო; სსიპ ... ეფექტიანობის აუდიტი კლიმატის მდგრადობის მიღწევა; დედამიწის ეკოსისტემები; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2013-10/30/2015
ცენტრალური ბიუჯეტი სურსათის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2013-10/30/2015
ცენტრალური ბიუჯეტი უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და შრომის ბაზრის თავსებადობა ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2013-12/31/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი ხე-ტყის სოციალური ჭრები (ხე-ტყის მერქნული რესურსის სოციალური გამოყენება) ეფექტიანობის აუდიტი კლიმატის მდგრადობის მიღწევა; დედამიწის ეკოსისტემები; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 1/1/2013-1/1/2016
აჭარის ა/რ ერთიანი რესპუბლიკური ბიუჯეტი დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის ეფექტიანობა აჭარის რეგიონში ეფექტიანობის აუდიტი მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; შემცირებული უთანასწორობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; არა სიღარიბეს 1/1/2012-1/1/2016

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!