2015-2019 წლებში ჩატარებული აუდიტების შედეგად გამოვლენილი დარღვევები

აქტივების მართვის დარღვევები
აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები
ორგანიზაციული და პერსონალის მართვის დარღვევები
საბიუჯეტო რესურსების მართვის დარღვევები
შესყიდვების მართვის დარღვევები