მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02)

გამოყოფილია 99.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; ...

იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით; ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.

სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება; იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობები განხორციელება.
·      ოცდაერთმა იუსტიციის მსმენელმა დაასრულა პროფესიული მომზადების პროგრამა; ·      იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 1 364-მა მონაწილემ.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·      პროფესიული მომზადებული იუსტიციის მსმენელთა (სამოსამართლო კანდიდატის) რაოდენობა 21; ·      მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგი - 92;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017