მოძებნე პროგრამის შედეგები

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (20 00)

გამოყოფილია 3226810 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი; ...

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი; საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტების საქმიანობის კოორდინაცია; ევროკავშირის "აღმოსავლეთ პარტნიორობის" ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის კოორდინაცია; ევროკავშირთან „პარტნიორობა მობილურობისათვის" ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის კოორდინაცია; საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის სამდივნოს ფუნქციის შესრულება; ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ინფორმირება საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ; ნატო - საქართველოს კომისიის მუშაობის კოორდინაცია; 2017 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება, განხორციელების მონიტორინგი და თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება; საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა; 2017 წლის ნატოს ბრიუსელის სამიტისთვის მომზადება; ნატო-ს და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ინფორმირება საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ; საზოგადოების ინფორმირება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის დინამიკის შესახებ. 2014-2017 წლებისთვის ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიისა და 2017 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017