მოძებნე პროგრამის შედეგები

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02)

გამოყოფილია 97.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - შემოსავლების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საბაჟო პროცედურების დახვეწა, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება; ...

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საბაჟო პროცედურების დახვეწა, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება; საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვა; ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისება, გადამხდელთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; მომსახურების პოტენციალის გაძლიერების და გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების დარბაზების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა, მოძრავი სერვის-ცენტრების დანერგვა, რაც კიდევ უფრო კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს გადამხდელისათვის. ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა; საგადასახადო შემოწმების პროცედურების მართვის კომპიუტერიზაცია; საბაჟო პროცედურების გამარტივება; მგზავრების შესახებ მონაცემების (API–PNR) და ტვირთების შერჩევის (WCO CTS) სისტემების დანერგვა, მონაცემების წინასწარ დამუშავების, საბაჟო კონტროლის გაძლიერების და საბაჟო კონტროლის ღონისძიებების (მათ შორის, საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევების გამოვლენის, აღკვეთის და პრევენციის) ეფექტური განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება.

ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა; ჩაბარებული დეკლარაციების რაოდენობის, დარიცხული და გადახდილი გადასახადების გაზრდა; საგადასახადო-საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება; საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის გაზრდა; საგადასახადო შემოწმების პროცედურებზე კონტროლის ეფექტურად წარმართვა და მისი გამარტივება; ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა და გამარტივება; საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და პროცედურების დაჩქარება.
·         ფიზიკური პირების მიერ ქონების გადასახადის დეკლარაციების რაოდენობა გაიზარდა 15%-ით, დარიცხული გადასახადი - 15%-ით; ·         გადამხდელებისათვის შეთავაზებულია გადასახადების გადახდის მარტივი და მრავალფეროვანი საშუალებები, მათ შორის მოძრავი სერვის-ცენტრებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გადამხდელების მომსახურება, უახლესი ელექტრონული სერვისების საშუალებით გადახდა; ·         საბაჟო პროცედურების გამარტივება/დახვეწის, გადამხდელთათვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, შეიქმნა და დაინერგა ელექტრონული სერვისები; 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამხდელთა საერთო რაოდენობიდან დაჯარიმებულ გადამხდელთა რიცხვის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ძვირადღირებული ტექნიკური აღჭურვილობა და ინვენტარი. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელია მაღალბიუჯეტიანი პროექტები და მათი განხორციელების რაოდენობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია სამსახურის დაფინანსების მოცულობის სტაბილურობაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგადასახადო შემოწმებისთვის საჭირო დროის შემცირება 3 თვემდე; მიღწეული მაჩვენებელი - შემცირდა საგადასახადო შემოწმების ჩატარების ხანგრძლივობა. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან ჰარმონიზების კუთხით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულება მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა და გრძელდება ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო განაკვეთების ჰარმონიზაციის პროცესი..
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამხდელთა საერთო რაოდენობიდან დაჯარიმებული გადამხდელთა რიცხვის შემცირება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ძვირადღირებული ტექნიკური აღჭურვილობა და ინვენტარი. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელია მაღალბიუჯეტიანი პროექტები და მათი განხორციელების რაოდენობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია სამსახურის დაფინანსების მოცულობის სტაბილურობაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგადასახადო შემოწმებისთვის საჭირო დროის შემცირება 3 თვემდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-30%; შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან ჰარმონიზების კუთხით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულება

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017