მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03)

გამოყოფილია 94.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; ...

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის არიდების აღკვეთის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;

საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა; საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა.
·         შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში ამაღლდა გამოძიების ხარისხი; ·         საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევის რაოდენობა (2015 წლის მდგომარეობით) - 1140-მდე და ყველა საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა; გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა
1.      საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევის რაოდენობა (2015 წლის მდგომარეობით) - 1140-მდე და ყველა საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა; გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი - გამოვლენილი 1 193 ერთეული ეკონომიკური და ფინანსური ხასიათის დანაშაული და ყველა საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება; 2017 წელს 878 პირის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა; 599 პირის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება. 314 საქმეზე შეწყვეტილი წინასწარი გამოძიება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017