მოძებნე პროგრამის შედეგები

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04)

გამოყოფილია 122.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; ...

ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების მიწოდება; ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება); მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შემუშავება/განახლება.
·         საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან; ·         უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; ·         უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; ·         განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი; ·         ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ; ·         უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) კომპონენტები (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS) დანერგილია ადგილობრივ თვითმმართველობებში და სსიპ-ებში; საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - PFMS-ის კომპონენტების ფარგლებში (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS) არსებული ფუნქციონალების დახვეწა/გაუმჯობესება და სისტემის გარეთ დარჩენილი პროცესების ავტომატიზება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონი (eAuction); მიზნობრივი მაჩვენებელი - eAuction საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალის და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტ ორგანიზაციაში დანერგილი საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument და ჩართული 20.0 ათასამდე მომხმარებელი; უზრუნველყოფილია სხვა საინფორმაციო სისტემებთან მონაცემთა გაცვლა Interflow სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - eDocument სისტემის ფუნქციონალობა შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან; ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან 4 საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაკვეთით შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემა (eNRMS); მიზნობრივი მაჩვენებელი - eNRMS საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალი და დიზაინი შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი 5 საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული და ექსპლუატაციაში გაშვებულია რამდენიმე ათეული ვებგვერდი. შემუშავების და განვითარების პროცესშია სხვა ავტომატიზებული სისტემები, მათ შორის, მთავრობის ადმინისტრაციის დაკვეთით შემუშავებულია საერთაშორისო დახმარებების მართვის ელექტრონული სისტემა (eAIMS); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) კომპონენტები (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS) დანერგილია ადგილობრივ თვითმმართველობებში და სსიპ-ებში; საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - PFMS-ის კომპონენტების ფარგლებში (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS) არსებული ფუნქციონალების დახვეწა/გაუმჯობესება და სისტემის გარეთ დარჩენილი პროცესების ავტომატიზება; მიღწეული მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის პარამეტრები შესაბამისობაშია დაგეგმილ მაჩვენებლებლებთან. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონი (eAuction); მიზნობრივი მაჩვენებელი - eAuction საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალის და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შესაბამისობაშია ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტ ორგანიზაციაში დანერგილი საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument და ჩართული 20.0 ათასამდე მომხმარებელი; უზრუნველყოფილია სხვა საინფორმაციო სისტემებთან მონაცემთა გაცვლა Interflow სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - eDocument სისტემის ფუნქციონალობა შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან; ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაცია; მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან. სისტემა დანერგილი და მხარდაჭერილია ცენტრალური ხელისუფლებისა და თვითმმართველი ერთეულების, ჯამურად, 200-ზე მეტ ორგანიზაციაში. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაკვეთით შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემა (eNRMS); მიზნობრივი მაჩვენებელი - eNRMS საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალი და დიზაინი შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შესაბამისობაშია ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული და ექსპლუატაციაში გაშვებულია რამდენიმე ათეული ვებგვერდი. შემუშავების და განვითარების პროცესშია სხვა ავტომატიზებული სისტემები, მათ შორის, მთავრობის ადმინისტრაციის დაკვეთით შემუშავებულია საერთაშორისო დახმარებების მართვის ელექტრონული სისტემა (eAIMS); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; მიღწეული მაჩვენებელი - ფუნქციონალი შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017