მოძებნე პროგრამის შედეგები

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05)

გამოყოფილია 105.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, ...

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით; კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება; პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით; საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით; საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
·         საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით; ·         საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით; ·         საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით; ·         საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით; ·         საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სასწავლო კურსები ხორციელდება ტრენინგების საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად (მიმდინარე პროცესი), ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა - 649 (2016 წლის 9 თვის მონაცემებით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის ზრდა წინა წელთან შედარებით 5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - კადრების გადინება, კონკურსების რაოდენობის შემცირება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებული კონკურსების (პროფესიული მიმართულება, უნარების შესაფასებელი ტესტირებები) ორგანიზება (მუდმივი პროცესი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% საჯარო მოსამსახურეთა შერჩევის წესების/პროცედურების ცვლილება; შესაძლო რისკები - კადრების გადინება, კონკურსების რაოდენობის შემცირება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - საფინანსო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის ხორციელდება ორგანიზაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ტრეინინგების საჭიროების რაოდენობა 4 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საერთაშორისო სასწავლო კურსები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლობით. ნიდერნალდების ფინანსთა სამინისტროს ხელშეწყობით, ჰოლანდიელი ექსპერტების მიერ საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე ტრეინინგების ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ტრეინინგების საჭიროების რაოდენობა. საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუტების გადაწყვეტილებები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სასწავლო კურსები ხორციელდება ტრენინგების საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად (მიმდინარე პროცესი), ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა - 649 (2016 წლის 9 თვის მონაცემებით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის ზრდა წინა წელთან შედარებით 5%-ით; გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 7%-ით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებული კონკურსების (პროფესიული მიმართულება, უნარების შესაფასებელი ტესტირებები) ორგანიზება (მუდმივი პროცესი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით; ფაქტიურად ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა გაიზარდა 25% -ით. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საფინანსო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის ხორციელდება ორგანიზაციების საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საერთაშორისო სასწავლო კურსები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლობით. ნიდერნალდების ფინანსთა სამინისტროს ხელშეწყობით, ჰოლანდიელი ექსპერტების მიერ საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე ტრეინინგების ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით; გადამზადებულ პირთა რაოდენობა შემცირდა 5%-ით (გადამზადებულ პირთა რაოდენობის შემცირების მიზეზს წარმოადგენს შუა აზიაში არსებული ეკონომიკური კრიზისი რომლის გამო 2017 წელს შუა აზიის ქვეყნების საჯარო დაწესებულებებმა ვერ შეძლეს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისაგან კურსების შესყიდვა თავიანთი თანამშრომლების გადამზადების მიზნით).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017