მოძებნე პროგრამის შედეგები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06)

გამოყოფილია 76.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობა; ...

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობა; კერძო სამართლის სუბიექტების შესახებ ფინანსური და მმართველობითი მონაცემების შემცველი სანდო საინფორმაციო სისტემის (ანგარიშგებების პორტალი და აუდიტორთა რეესტრი) შექმნა და მართვა, რაც ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ მხარეებს (ინვესტორები, კრედიტორები, მომწოდებლები, ბანკები, მარეგულირებელი ორგანოები, სახელმწიფო უწყებები) სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების უზრუნველყოფა, ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური განახლება, გარკვეული კატეგორიის საწარმოებისათვის და ა(ა)იპ-ებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დადგენა; საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ბუღალტრებისა და აუდიტორების პროფესიული განათლების სისტემის რეფორმირება და მონიტორინგი.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება/გამოვლენა; შემუშავებული ერთიანი პოლიტიკა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში;
·         ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი პოლიტიკისა და ანგარიშგების სტანდარტების არარსებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა და დადგენილია ფინანსური ადგარიშგების სტანდარტები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი პოლიტიკისა და ანგარიშგების სტანდარტების არარსებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა და დადგენილია ფინანსური ადგარიშგების სტანდარტები; მიღწეული მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში შემუშავებულია ერთიანი პოლიტიკა;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017