მოძებნე პროგრამის შედეგები

მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ელექტრონული აუქციონების პორტალის (www.eauction.ge) მეშვეობით უძრავ/მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისა და ქონების სარგებლობაში გადაცემის უზრუნველყოფა; ...

ელექტრონული აუქციონების პორტალის (www.eauction.ge) მეშვეობით უძრავ/მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისა და ქონების სარგებლობაში გადაცემის უზრუნველყოფა; ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების ხელშეწყობა.

ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა ფუნქციურად განახლებული ელექტრონული სისტემების საშუალებით; სახელმწიფო ქონების განკარგვის გაზრდილი ეფექტურობა; ელექტრონული აუქციონების პორტალის დახვეწა.
·         განხორციელდა მომხმარებლებისა და ადმინისტრატორების მოთხოვნებზე მორგებული სერვისებისა და ფუნქციონალების დანერგვა/განვითარება, ახალი და უკვე არსებული ღილაკებისა და ფუნქციონალების ამოქმედება/შექმნა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობა - 71.3 ათასი (2016 წლის 9 თვის მდგომარეობით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა საშუალოდ 15%-20%-ით
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობა - 71.3 ათასი (2016 წლის 9 თვის მდგომარეობით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა საშუალოდ 15%-20%-ით; მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წლის 31 დეკემბერის მონაცემებით ვებგვერდზე (eAuction.ge) რეგისტრირებულია 85.0 ათასამდე მომხმარებელი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017