მოძებნე პროგრამის შედეგები

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02)

გამოყოფილია 100.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ...

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარება ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად; საკანონმდებლო ვაკუუმის აღმოსაფხვრელად, შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება

ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების პრინციპების გათვალისწინებით შექმნილი და საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტები; ევროკავშირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით დანერგილი პროდუქტის უსაფრთხოების შემოწმების ახალი მიდგომები და პრინციპები, რომლებიც ასახულია ნორმატიულ აქტებში; გაუმჯობესებული და ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოვებული ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემა
·         შემუშავდა ევროდირექტივებთან დაახლოებული საქართელოს მთავრობის დადგენილების შემდეგი პროექტები: ,,პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებლი აღჭურვილობებისა და დამცავი სისტემების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“; ,,სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“; ·         ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, შემუშავდა საქართველოს კანონპროექტი ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“, რომლითაც განისაზღვრა ბაზარზე ზედამხედველობის პროცედურები და შესაბამისი სანქციები; ·         სააგენტოს საზედამხედველო ობიექტებზე წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესდა უსაფრთხოების მაჩვენებელი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ტექნიკური უსაფრთხოების სფეროში მიღებულია 5 ევროდირექტივასთან დაახოებული ტექნიკური რეგლამენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორ ახალ ევროდირექტივასთან დაახლოებული 4 ტექნიკური რეგლამენტის მიღება (ერთი ტექნიკური რეგლამენტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში და 3 გადამუშავებული ტექნიკური რეგლამენტი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - რეგლამენტების დროულად ვერ მიღება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - უბედური შემთხვევების მაჩვენებელი: 4 უბედური შემთხვევა შახტებში და მაღაროებში (დაიღუპა 2 ადამიანი და დაშავდა 3 ადამიანი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით შემცირებული უბედური შემთხვევების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - რეგლამენტის დაუცველობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტექნიკური უსაფრთხოების სფეროში მიღებულია 5 ევროდირექტივასთან დაახლოებული ტექნიკური რეგლამენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორ ახალ ევროდირექტივასთან დაახლოებული 4 ტექნიკური რეგლამენტის მიღება (ერთი ტექნიკური რეგლამენტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში და 3 გადამუშავებული ტექნიკური რეგლამენტი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 2014/34/EU „ფეთქებად გარემოში მომუშავე მოწყობილობებისა და სისტემების შესახებ“ ევროდირექტივასთან დაახლოებული 1 ქართული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი და 305/2011 „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ“ ევრორეგულაციასთან დაახლოებული 1 ქართული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი; ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილება მიზნობრივ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2017 წელს ევროდირექტივების შესაბამისად შემუშავდა 2 ქართული ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი, რომელთა დამტკიცება მოხდება 2018 წელს. ტექნიკური რეგლამენტის პროექტები მომზადებულია და მიმდინარეობს განხილვა. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უბედური შემთხვევების მაჩვენებელი: 4 უბედური შემთხვევა შახტებში და მაღაროებში (დაიღუპა 2 ადამიანი და დაშავდა 3 ადამიანი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით შემცირებული უბედური შემთხვევების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2015 წელს შახტებში, მაღაროებში და მღვიმეებში მოხდა - 4 უბედური შემთხვევა, 2016 წელს შახტებში და მაღაროებში - 2 უბედური შემთხვევა. ხოლო 2017 წელს 2 უბედური შემთხვევა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017