მოძებნე პროგრამის შედეგები

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04)

გამოყოფილია 100 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აკრედიტაციის საქმიანობის განვითარება და სრულყოფა; ...

აკრედიტაციის საქმიანობის განვითარება და სრულყოფა; შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება, კერძოდ: საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება და დაინტერესებული მხარეების ტრეინინგების ჩატარება საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043-ის შესაბამისად; ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება; აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ EA-ს ხელმომწერ მხარედ აღიარებისათვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება.

საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაცია განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043-ის შესაბამისად შემუშავებული სქემის მიხედვით; აკრედიტაციის ცენტრი ფუნქციონირებს ევროკავშირის პრაქტიკისა და მოთხოვნების შესაბამისად; აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ აკრედიტაციის ცენტრი აღიარებულია ხელმომწერ მხარედ (EA-ს ორმხრივი ხელშეკრულების - BLA აღიარება);
·      აკრედიტაციის ცენტრის მიერ დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად განხორციელდა აკრედიტირებული პირების 133 გეგმიური მონიტორინგი და ასევე, გაიცა ახალი აკრედიტაციები საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად; ·      2017 წლის 23 მაისს სლოვენიაში გამართულ EA-ს გენერალურ ასამბლეაზე, EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის შეფასების წარმატებული შედეგებიდან გამომდინარე, EA MAC (მრავალმხრივი შეთანხმების) კომიტეტის მიერ აკრედიტაციის ცენტრი აღიარებულია ხელმომწერ მხარედ (EA-ს ორმხრივი ხელშეკრულების - BLA აღიარება); ·      ევროკავშირის CIB პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული გეგმის მიხედვით, განხორციელდა აკრედიტაციის წამყვანი შემფასებლებისა და მოწვეული ტექნიკური შემფასებლების ტრეინინგები; ·      ევროპელი ექსპერტების მიერ აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებლების საქმიანობასთან დაკვირებით გაცემული რეკომენდაციები ასახულია აკრედიტაციის წესებში და პროცედურებში; ·      შვეიცარიული კომპანია „SGS Société Générale de Surveillance SA“-ის მიერ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ორგანოების შენობა-ნაგებობების/აღჭურვილობის და პერსონალის ტექნიკურ კვალიფიკაციის მიმართ წარმოდგენილი მოთხოვნების იმპლემენტაცია დაწყებულია სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ორგანოების საქმიანობაში.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების და საერთაშორისოდ აღიარებული ISO-ს სტანდარტების თანახმად. 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით დასრულდა ISO 15189, ISO/IEC 17065-ის და ISO/IEC 17024-ის ბოლო ვერსიების აკრედიტაციის სისტემაში დანერგვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციაში სრულად დანერგვა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით რეგულირებადი ყველა სფერო აკრედიტირებულია, გარდა ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკაციის ორგანოებისა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043-ის შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების დანერგვა და აკრედიტაციის პროცესების განხორციელების ვალდებულებების შესრულება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის ორმხრივი აღიარების შეთანხმება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - გეოპოლიტიკური ვითარების გავლენა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების და საერთაშორისოდ აღიარებული ISO-ს სტანდარტების თანახმად. 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით დასრულდა ISO 15189, ISO/IEC 17065-ის და ISO/IEC 17024-ის ბოლო ვერსიების აკრედიტაციის სისტემაში დანერგვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციაში სრულად დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებული საერთაშორისო სტანდარტები ISO 15189, ISO/IEC 17065-ის და ISO/IEC 17024 იმპლიმენტირებულია აკრედიტაციის სისტემაში და შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია ხორციელდება განახლებული სტანდარტების შესაბამისად. განხორციელებულია უკვე აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების შეფასება განახლებული სტანდარტების შესაბამისად და გაცემულია შესაბამისი განახლებული აკრედიტაციის მოწმობები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით რეგულირებადი ყველა სფერო აკრედიტირებულია, გარდა ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკაციის ორგანოებისა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043-ის შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების დანერგვა და აკრედიტაციის პროცესების განხორციელების ვალდებულებების შესრულება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის სიტემაში უკვე დანერგილია საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17043 მოთხოვნები საკვალიფიკაციო ტესტირების ჩამტარებლების მიმართ. მიმდინარეობს შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია კანონით რეგულირებად სფეროებში. პროდუქტის საგამოცდო ლაბორატორიების მიერ ხორციელდება ღვინის, თხილის, წყლის და თაფლის გამოცდები, ხოლო ინსპექტირების ორგანოების მიერ - მომატებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის ორმხრივი აღიარების შეთანხმება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - EA-ს (European Cooperation for Accreditation) მიერ განხორციელებულია აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის შეფასება (peer-evaluation). შეფასების შედეგები წარმატებულია, რის საფუძველზეც EA-ს და აკრედიტაციის ცენტრს შორის ხელი მოეწერა ორმხრივ შეთანხმებას EA BLA. შეთანხმება გავრცელდება აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ აკრედიტებულ შემდეგ სფეროებში: გამოცდები და დაკალიბრება (ISO/IEC 17025), პროდუქტის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17065), პერსონალის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17024) და ინსპექტირება (ISO/IEC 17020).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017