მოძებნე პროგრამის შედეგები

სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06)

გამოყოფილია 103.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება; ...

სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება; „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპონენტის განხორციელება; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მართვის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბება (დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია) და ასევე, სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა. გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა.

საპრივატიზებო ობიექტების გაყიდვების და მოძიებული ინვესტიციების გაზრდა და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარება; სახელმწიფო ქონებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; აღრიცხული სახელმწიფო ქონება და შეფასებული საპრივატიზაციო ობიექტები და ქონების პრივატიზების გამარტივებული პროცესი; ყველა სახის არამართლზომიერი ხელყოფისაგან დაცული სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტები
·      2017 წელს პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულებულია 107.7%-ით; ·      პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაცემულ იქნა 403 ობიექტი. გაყიდული/გადაცემული ქონებიდან მოსალოდნელი ინვესტიცია შეადგენს 58.8 მლნ ლარს და 150.1 მლნ დოლარს; ·      გამოცხადდა 1 463 აუქციონი, საიდანაც შედგა 956 აუქციონი, ჩაიშალა 510 აუქციონი და შეწყდა 14 აუქციონი; ·      სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა შემცირებულია 30 ერთეულით; ·      შეფასებულია განსაკარგავად მომზადებული 4 572 საპრივატიზაციო ობიექტი; ·      სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგისტრირებულია 64 349 ჰა (91 025 ობიექტიდან) სასოფლო/არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი. დარეგისტრირდა ინვენტარიზაციის შედეგად აღრიცხული ქონების 10% (აღრიცხული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 8% და აღრიცხული არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების 79%); ·      ყველა სახის არამართლზომიერი ხელყოფისაგან დაცულია 43 სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პრივატიზების სახელმწიფო გეგმის შესრულება: 2014 წელს - 101% და 2015 წელს - 102%. შემცირებული სახელმწიფო საწარმოთა რიცხვი: 2014 წელს - 155 საწარმო და 2015 წელს - 94 საწარმო. 2015 წელს შეფასდა 4 450 ობიექტი და 2016 წელს 2 730 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წლის პრივატიზების გეგმის (57 მლნ ლარი) შესრულება 100%-ით. სახელმწიფო არამომგებიანი საწარმოების შემცირება 30 ერთეულით. განსაკარგავად მომზადებული საპრივატიზაციო ობიექტების შეფასება 100 %-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - დაინტერესებულ პირთა დაბალი აქტივობა, საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები, საწარმოთა გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები და აგრეთვე, პარტნირებთან წარმოქნილი სირთულეები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოს დაცვის ქვეშ მყოფი სახელმწიფო ობიექტების რაოდენობა შეადგენდა 38-ს, ხოლო 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 45-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ყველა იმ ობიექტის დაცვა, რომლებთან მიმართებაშიც არსებობს არამართლზომიერი ხელყოფის საშიშროება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - არამართლზომიერი ხელყოფის საფრთხის არსებობის გამოვლენის სირთულე და დაცვის ღონისძიებების მიუხედავად ხელყოფის თავიდან აცილების შეუძლებლობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პრივატიზების სახელმწიფო გეგმის შესრულება: 2014 წელს - 101% და 2015 წელს - 102%. შემცირებული სახელმწიფო საწარმოთა რიცხვი: 2014 წელს - 155 საწარმო და 2015 წელს - 94 საწარმო. 2015 წელს შეფასდა 4 450 ობიექტი და 2016 წელს 2 730 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წლის პრივატიზების გეგმის (57 მლნ ლარი) შესრულება 100%-ით. სახელმწიფო არამომგებიანი საწარმოების შემცირება 30 ერთეულით. განსაკარგავად მომზადებული საპრივატიზაციო ობიექტების შეფასება 100%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წლის პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულდა 107.7%-ით და შეადგენა 64.6 მლნ ლარი (2017 წელს გათვალისწინებული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტში 60 მლნ ლარის მობილიზება (ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 57.00 მლნ ლარი და არაწარმოებული აქტივის - მიწის გაყიდვიდან 3.00 მლნ ლარი). სახელმწიფო არამომგებიანი საწარმოები შემცირება 30 ერთეულით (გაკოტრებით დასრულდა 9 საწარმოს საქმისწარმოება, გასხვისებულია 1 საწარმო, შერწყმულია 11 საწარმო და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოთა სია შემცირდა 9 საწარმოთი); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოს დაცვის ქვეშ მყოფი სახელმწიფო ობიექტების რაოდენობა შეადგენდა 38-ს, ხოლო 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 45-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ყველა იმ ობიექტის დაცვა, რომლებთან მიმართებაშიც არსებობს არამართლზომიერი ხელყოფის საშიშროება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეჭრისა ან/და გაძარცვის საფრთხისგან დაცულია 43 ობიექტი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017