მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08)

გამოყოფილია 73.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარება: ...

ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარება: ü  დარგობრივი სამრეწველო ონოვაციების ლაბორატორიების - ფაბლაბების ფორმირება საქართველოს მასშტაბით, რომელიც დააკავშირებს და ერთ სივრცეში მოაქცევს მსოფლიოს ტექნოლოგებს, გამომგონებლებს და ნოვატორებს; ü  „ფაბლაბის“ ტექნოლოგიური პლათფორმის ჩართვა სკოლებისა და უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებში; ü  STEM საგნების სწავლების დონის ამაღლება ü  საქართველოს მასშტაბით ტრენინგებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება (მათ შორის 40,000 აუთსორსზე ორიენტირებული სპეციალსიტის მომზადება საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრიორიტეტული მიმართულებებით); სტარტაპების დაფინანსება; ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც ითვალისწინებით საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფას ფართოზოლოვანი მომსახურებებით (ინტერნეტთან არანაკლებ 30 მბ/წმ წვდომით)

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ლაბორატორიების გახსნა ხელს შეუწყობს ნოვაციების, მეწარმეობის და სამრეწველო ინოვაციების განვითარებას, უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-კვლევითი უნარების მქონე კადრების მიღებას; ტრენინგების შედეგად განხორციელდება საზოგადოების და მათ შორის ახალგაზრდების ჩართულობა საქართველოში უკეთესი ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბებაში და გაიზრდება ინოვაციური იდეები და შესაბამისად წარმატებული სტარტაპების რაოდენობა; გაჩნდება კომერციული პოტენციალის მქონე და ტექნოლოგიაზე ორიენტირებული ახალი ტიპის მომსახურება; მოსახლეობის 50% -ისათვის ხელმისაწვდომი იქნება ელექტრონული საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა მინიმუმ 30 მბ/წმ სიჩქარით.
·         კეთილმოწყობილი ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; ·         მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა; ·         მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-15 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები (ჯამში 9 ობიექტი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაიხსნება სხვადასხვა ტიპის 21 ლაბორატორია და ინოვაციების ცენტრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ახალი ლაბორატორიების გასახსნელად საჭირო ბაზების მოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მჟამად მომზადებულია 53 IT მიმართულების ტრენერი და 613 IT სპეციალისტი. 2016 წელს დამატებით მომზადდება 120 ტრენერი, რომლებიც მოამზადებენ 4 800 სპეციალისტს. 2016 წლის იანვრიდან დღემდე ტექნოპარკში ჩატარდა დაახლოებით 150-მდე ღონისძიება, ტრენინგი, სემინარი და ვორქშოფი (დაახლოებით 10 000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული ტრენერი მოამზადებენ 12 600 დამწყებ IT სპეციალისტს. ტექნოპარკში ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს/გადამზადდება 50 000 ადამიანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად დაფინანსებულია 17 ინოვაციური პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინასდება 47 ინოვაციური სტარტაპი როგორც საგრანტო პროგრამის, ასევე ბიზნეს ინკუბატორის პროექტის ფარგლებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილ პროექტებში მაღალი პოტენციალის მქონე იდეების ნაკლებობა 4 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს დასახლებულ პუნქტებში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აქტივობა არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დასახლებულ პუნქტებში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ინტერნეტ წვდომის უზრუნველყოფა მინიმუმ 30მბ/წმ სიჩქარით 2020 წლისათვის მოსახლეობის 50%-სათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - -
საბაზისო მაჩვენებელი: ·         შეძენილი 102 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანები, 400 მყარი ნარჩენების კონტეინერები, 8 ერთეული ბულდოზერი, 2 ერთეული მძიმე ტექნიკა (დამტვირთველები) და 2 ერთეული თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანები. შენიშვნა: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი: ·         დახურული ნაგავსაყრელი - 4 ერთეული; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი; კომპანიის ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარების კონცეფციის განხორციელება; სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება; კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანები - 146 ერთეული; მყარი ნარჩენების კონტეინერები - 7 195 ერთეული; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·         კეთილმოწყობილი 2 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 2 ნარჩენების გადამტვირთი სადგური; დახურული 5 ნაგავსაყრელი. დასრულდა 6 კონტეინერის, 3 ნაგავმზიდი მანქანის, 1 მუხლუხებიანი ექსკავატორ-დამტვირთველის, 146 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანების და 7 309 ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017