მოძებნე პროგრამის შედეგები

საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 12)

გამოყოფილია 157.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება

საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება

საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად
·      გაუმჯობესდა აკადემიის ინფრასტრუქტურა და განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (შეძენილია საჭირო დანადგარები, სიმულატორები, კომპიუტერული ტექნიკა და ლაბორატორიებისათვის ახალი აღჭურვილობა), რას ხელს შეუწყობს კვალიფიციური კადრების მომზადებას; ·      აკადემიაში გაიხსნა ახალი სასწავლო კლასები (სანავიგაციო ხიდურისა და გემბანის საწყისი ცნებების აუდიტორია; მარლენსის (MARLINS) აღიარებული ტესტირების/სერტიფიკაციის ცენტრი); ·      აკადემია უზრუნველყოფულია მცურავი გემით, რომლიც ხელს შეუწყობს სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაში; ·      კომპანია „Hyundai Glovis Co”-თან გაფორმებულია მემორანდუმი საზღვაო აკადემიის სტუდენტთა პრაქტიკით უზრუნველყოფისა და შემდგომი დასაქმების მიზნით; ·      აკრედიტაცია გაიარა 7-მა პროფესიულმა საგანმანათლებლო პროგრამამ. 2017 სასწავლო წელს აკადემიის რეიტინგმა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აბიტურიენტთა ჩარიცხვა/აქტივობის მიხედვით მე-9 ადგილიდან გადმოინაცვლა მე-7 ადგილზე. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ,,Webometrics’’-ის მონაცემების მიხედვით აკადემიის რეიტინგი პროგრესირებადია.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს მომზადდება 2 300 კვალიფიციური კადრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს მომზადდება 2 300 კვალიფიციური კადრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 2 584 კვალიფიციური კადრი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017