მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 18)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა: ...

საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა: საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლება/განახლების უზრუნველყოფა; საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების დანერგვის უზრუნველყოფა; ანაკლიაში მეტეოროლოგიურ-ოკეანოგრაფიული ტივტივას განთავსება, ონლაინ რეჟიმში (მასზე განლაგებული სპეციალური სენსორების მეშვეობით) ზღვის მეტეოროლოგიური მონაცემების მიღების მიზნით (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები); უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდისა და ელექტრონული რუკების ახალი სახეობებისა და მასშტაბის განვითარება.

საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროებზე დანერგილია თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებები, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა); საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უზრუნველყოფილია უსაფრთხო ნაოსნობა.
·      განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით. მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში. ·      ბათუმის ნავსადგურში განთავსდა ზღვის დონის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) საზომი ხელსაწყო მარიოგრაფი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესში გემების გაფრთხილება საშიშროების შესახებ მათი უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად. ხელსაწყოს დამონტაჟების შემდეგ შესაძლებელი გახდა ზღვის დონის ცვლილების და ნჩქრევის სიმძლავრის დადგენა. აღნიშნული დროთა განმავლობაში მოგვცემს სტატისტიკის შექმნის საშუალებას, რომელიც აუცილებელია საქართველოს პორტების სამომავლო განვითარებისათვის. ასევე გაცილებით უსაფრთხო გახდა პორტში არსებული და ბაგირზე დაბმული გემების მომსახურება, რაც ხელს უწყობს ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას. ·      რუქების პორტფოლიოში დაემატა ახალი რუქები. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქები იწარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებიც არ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე
1.საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებიც არ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე სახმელეთო და მცურავ სანავიგაციო ნიშნებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ჩაუტარდა ტექნიკური მომსახურება გეგმით გათვალისწინებული სქემით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები არ არის განხორციელებული. ცდომილების მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად დამონტაჟდება ოკეანოგრაფიული-მეტეოროლოგიურ ტივტივა, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება - 2020წ. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კარტოგრაფიული განყოფილების მოდერნიზაციის, ახალი დანადგარებისა და პროგრამების შეძენის, კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლების შედეგად, ბათიმეტრიული კვლევების საფუძველზე შეიქმნა საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტების საზღვაო რუქები. საერთაშორისო რუქების კატალოგში საქართველოს საზღვაო რუკები GE ლოგოთი გამოქვეყნდა და განხორციელდა მომხმარებლამდე მიწოდება უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017