მოძებნე პროგრამის შედეგები

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02)

გამოყოფილია 96.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია; ...

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია; საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; ავტომაგისტრალის განათება; სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია.

აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და ხიდები; განათებული ავტომაგისტრალი.
·      განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში; ·      ნაწილობრივ გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 557 კმ; ხიდი - 79; გირაბი - 1; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ; ამორტიზირებული საავტომობილო გზა - 187 კმ; განათებული საავტომობილო გზა - 79 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 25 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 415 კმ; ხიდი - 30; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6050 კმ; განათებული საავტომობილო გზა - 26 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
საბაზისო მაჩვენებელი: აშენებული-რეაბილიტირებული: 300 ადგილიანი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი; სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტი - 1; ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 9; საავტომობილო გზა - 70.2 კმ; ტალღმტეხი ნაგებობა - 3. მოწყობილი: წყალარინების სისტემა - 3; სანაპირო ზოლი - 7.5 კმ. ამორტიზირებული საავტომობილო გზა - 78 კმ; ობიექტი - 5 ერთეული. დასრულებული პროექტირება - 18 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი: მშენებლობა-რეაბილიტაცია-რესტავრაცია: საავტომობილო გზა - 92.5 კმ; ხიდი - 4 ერთეული; ობიექტი - 13; ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 7 ობიექტი; თბილისის მეტროსადგური. მოწყობილი: წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები - 6 ერთეული; სანაპირო ზოლი - 2 კმ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·      აშენებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 100.6 კმ; ობიექტი - 30; დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები; მოწყობილი 4 ტურისტული ინფრასტრუქტურა და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები; ·      მოწყობილი წყალარინების, წყლის და სანიაღვრე სისტემები. ·      მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 87.7 კმ; ობიექტი - 30. ·      მიმდინრეობდა 2 ტურისტული ინფრასტრუქტურის, 17 ჭაბურღილის, 1 750 მ-ზე ნაპირდამცავი ნაგებობების და სანაპირო ზოლის მოწყობის სამუშაოები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017