მოძებნე პროგრამის შედეგები

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03)

გამოყოფილია 461221000 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი (საფინანსო ნაწილში)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების ...

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.

მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა–კავკასია–აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი–თბილისი–წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი).
1 საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 28 კმ; ხიდი - 45; გირაბი - 1; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 27 კმ; ხიდი - 24; გვირაბი - 1; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017