მოძებნე პროგრამის შედეგები

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05)

გამოყოფილია 42606000 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა. ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. ...

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა. ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. 146 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და 7,195 მყარი ნარჩენების კონტეინერების შეძენა. ასევე, მყარი ნარჩენების კუთხით, ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარების შესაძლებლობების განვითარებისათვის და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.

2 ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი; საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი ნაგავსაყრელი - 30 ერთეული; დახურული ნაგავსაყრელი - 19 ერთეული; გადამტვირთი სადგური - 5 ერთეული; შემუშავებული ნაგავსაყრელის კონცეპტუალური დიზაინი; მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დახურული ნაგავსაყრელი - 4 ერთეული; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი; კომპანიის ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარების კონცეფციის განხორციელება; სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება; კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანები - 146 ერთეული; მყარი ნარჩენების კონტეინერები - 7,195 ერთეული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017