მოძებნე პროგრამის შედეგები

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (26 02)

გამოყოფილია 101.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს პროკურატურა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ...

იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში და ამ მიმართულებით სტრატეგიის შემუშავება; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა, პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით, პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.

გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა; დანაშაულის (მათ შორის არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა; საქართველოს პროკურატურა უზრუნველყოფილი იქნება კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრებით.
·   მომზადებული რეკომენდაცია ოჯახში ძალადობასა და ოჯახური დანაშაულის საქმეებზე აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩატარების შესახებ, ასევე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა მოპყრობის თაობაზე; ·   გაზრდილი კოორდინაცია ყველა იმ უწყებას შორის, რომლებსაც სხვადასხვა ეტაპზე შეხება აქვთ არასრულწლოვნებთან; ·   განხორციელებული სასწავლო აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნა სისტემაში დასაქმებული კადრების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2016 წელს საორიენტაციოდ 6 რეკომენდაცია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ 2017 წლისთვის 3 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2018-დან 2020 წლამდე კიდევ 12 რეკომენდაციის გამოცემა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2016 წელს საორიენტაციოდ 100 ღონისძიება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ 2017 წლისთვის განხორციელდება 90 ღონისძიება, ხოლო 2018-დან 2020 წლებში 240 ღონისძიება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დაბალი დონე 3 საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით 2016 წელს საორიენტაციოდ 130 აქტივობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით, 2017 წლისთვის საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2018-დან 2020 წლამდე საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტრენერ-ექსპერტების დატვირთვა და დროის დეფიციტი. საქართველოს პროკურატურის მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის შესახებ განკარგულების მიუღებლობა
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (საორიენტაციოდ, 2016 წელს 6 რეკომენდაცია); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ, 2017 წლისთვის 3 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2018-დან 2020 წლამდე − კიდევ 12 რეკომენდაციის გამოცემა); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 6 ანალიზი/ანგარიში (2 განრიდებაზე, 2 კოორდინატორების საქმიანობაზე, 2 განაჩენებზე), 2 კვლევა (დანაშაულის ჩამდენ არასრულწლოვანთა კრიმინოლოგიური კვლევა და ოჯახური ძალადობის კვლევა), 1 სახელმძღვანელო (გამოძიების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო), 6 რეკომენდაცია. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2016 წელს საორიენტაციოდ 100 ღონისძიება); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ, 2017 წლისთვის განხორციელდება 90 ღონისძიება, ხოლო 2018-დან 2020 წლებში − 240 ღონისძიება); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის პრევენციის მიზნით „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 556 ღონისძიება. 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2016 წელს, საორიენტაციოდ, 130 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2017 წლისთვის, საორიენტაციოდ, 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2018-დან 2020 წლამდე − საორიენტაციოდ, 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა 162 სასწავლო აქტივობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017