მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04)

გამოყოფილია 100.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით, ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი და ტრენინგების სრული ციკლის ...

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით, ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი და ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება; საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება; ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივი განახლება, მათ შორის, უცხოური სერთიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით.

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა.
·   ხელი შეეწყო იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. თეორიულ ცოდნასთან ერთად აპლიკანტებმა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი, მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; ·   ჩატარებული ტესტირებები განხორციელდა მაღალ დონეზე. ორგანიზებული ტესტირების შედეგად სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს საშუალება მიეცათ, გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე აეყვანათ კვალიფიციური კადრები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვ-ში ტრენინგი გაიარა 505-მა აპლიკანტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ტრენინგს გაივლის 4900 აპლიკანტი; 2018 წელი - ტრენინგს გაივლის 5000 აპლიკანტი; 2019 წელი - ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი; 2020 წელი - ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - • დაფინანსების შემცირება; • პრაქტიკაში დაუნერგავი, ახალი ტრენინგების პირველად ჩატარება; • პირველად მოწვეული ტრენერები, ვისთანაც თანამშრომლობის გამოცდილება, წინა პერიოდში სასწავლო ცენტრს არ ჰქონია 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვ-ში ტესტირება გაიარა 1978-მა აპლიკანტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში, ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7,000 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - • დაფინანსების შემცირება; • საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების რაოდენობის შემცირება
1.    დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვარტალში ტრენინგი გაიარა 505-მა აპლიკანტმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − ტრენინგს გაივლის 4900 აპლიკანტი; 2018 წელი −ტრენინგს გაივლის 5000 აპლიკანტი; 2019 წელი − ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი; 2020 წელი − ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს ტრენინგი გაიარა 7 576-მა აპლიკანტმა. 2.    დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვარტალში ტესტირება გაიარა 1978-მა აპლიკანტმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7,000 აპლიკანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს ტესტირება გაიარა 6 079 აპლიკანტმა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2. მიზნობრივ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობამ შეადგინა 921 აპლიკანტი. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში შესული ცვლილებების შედგეგად, მუნიციპალიტეტების მხრიდან ტესტირების მომსახურებაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017