მოძებნე პროგრამის შედეგები

ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 06)

გამოყოფილია 110.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სმართ ლოჯიქი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ...

სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვა; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე; დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების მიმართულებებით; ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობით უზრუნველყოფა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურებაში ახალი სახელმწიფო სტრუქტურებისა და მუნიციპალიტეტების ჩართვა; ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციების ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
·   საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურებაში ჩაერთო 1 სახელმწიფო სტრუქტურა და 2 მუნიციპალიტეტი; ·   ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე 37 ორგანიზაცია უზრუნველყოფილი იქნა ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ მომსახურებაში ჩართულ უწყებათა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე შეადგენს 36 ორგანიზაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - მომსახურებაში ჩართული 40 ორგანიზაცია; 2018 წელი - მომსახურებაში ჩართული 45 ორგანიზაცია; 2019 წელი - მომსახურებაში ჩართული 50 ორგანიზაცია; 2020 წელი - მომსახურებაში ჩართული 55 ორგანიზაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%; შესაძლო რისკები - 1. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის შემცირება. 2. ბაზარზე კონკურენტი ორგანიზაციის მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ). 3. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის მიდგომის ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდების გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდის გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 არასანქცირებული შეღწევა სისტემაში; შესაძლო რისკები - ჩვენს მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიებში და მოწყობილობებში სუსტი წერტილების, უსაფრთხოების ხვრელების აღმოჩენის და არასანქცირებული ქმედებისთვის გამოყენების შემთხვევა
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ მომსახურებაში ჩართულ უწყებათა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე შეადგენს 36 ორგანიზაციას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − მომსახურებაში ჩართული 40 ორგანიზაცია; 2018 წელი − მომსახურებაში ჩართული 45 ორგანიზაცია; 2019 წელი − მომსახურებაში ჩართული 50 ორგანიზაცია; 2020 წელი − მომსახურებაში ჩართული 55 ორგანიზაცია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2017 წლის მდგომარეობით, სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ სრულ IT სერვისების მიწოდების მომსახურებაში ჩართულია 37 ორგანიზაცია. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდების გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდის გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდის გატეხვის მაჩვენებელი ნულოვანია. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 1. მიზნობრივ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობამ შეადგინა 3 ორგანიზაცია. ჩამორჩენა მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიმართებით, პირველ რიგში, განპირობებულია თანამშრომელთა რაოდენობის სიმცირით, კერძოდ, ხარჯების ოპტიმიზაციის პოლიტიკიდან გამომდინარე, 2017 წელს წინა წელთან შედარებით 10 ერთეულით შემცირდა ორგანიზაციის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული რიცხოვნობა, შესაბამისად, არსებული რესურსით ვერ მოხერხდა ორგანიზაციის ცნობადობის გაზრდაზე სრულყოფილი მუშაობა, ასევე, ვერ მოხდა ტექნიკური მხარდაჭერის ახალი სპეციალისტების დამატება, რაც აუცილებელია აღნიშნული სერვისების მიწოდებისათვის.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017