მოძებნე პროგრამის შედეგები

დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 07)

გამოყოფილია 100.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება; ...

საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება; ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება, ყოფილი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა; განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება.

ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია.
·   განხორციელდა ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების პროექტებში ჩართვით, ბიზნესის წამოწყების და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობით; ·   არასრულწლოვნებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა პიროვნული განვითარების პროექტები და ტრენინგები დანაშაულის ადრეული პრევენციისთვის.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის პირველ კვარტალში ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა 39 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - დასაქმებული 140 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 2018 წელი - დასაქმებული 150 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 2019 წელი - დასაქმებული 160 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 2020 წელი - დასაქმებული 170 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ჩართულია 5239 არასრულწლოვან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში ჩართული 5500 არასრულწლოვანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები. დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური და ადამიანური რესურსის სიმცირე
1.    დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის პირველ კვარტალში ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა 39 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − დასაქმებული 140 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 2018 წელი − დასაქმებული 150 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 2019 წელი − დასაქმებული 160 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 2020 წელი − დასაქმებული 170 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წლის განმავლობაში დასაქმდა 143 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი. 2.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში, 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, ჩართულია 5 239 არასრულწლოვანი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში ჩართული 5 500 არასრულწლოვანი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში 2017 წელს საქართველოს მასშტაბით 7 807 არასრულწლოვანი ჩაერთო.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017