მოძებნე პროგრამის შედეგები

იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08)

გამოყოფილია 101.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - იუსტიციის სახლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერსებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ...

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერსებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება; დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია, მათ შორის: თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის სერვისები, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის (საქპატენტი) სერვისები (სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია; ადგილწარმოშობის დასახელებათა რეგისტრაცია) და სხვა; ახალქალაქის იუსტიციის სახლის მშენებლობა; იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ყველა იმ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა, საშუალოდ, 20000-30000 ერთეულს უტოლდება ან აღემატება (ახმეტა, მარტვილი, ხონი, ლანჩხუთი) და ამ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ერთ სივრცეში 400-მდე სერვისის მიღების შესაძლებლობა.

მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი; მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა.
·   2017 წელს ჩატარებული მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის შედეგების მიხედვით, მომხმარებელთა კმაყოფილების დონემ გადააჭარბა დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს; ·   2017 წელს გაიზარდა მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 86%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე 75-85%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 17 500 მომხმარებელს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 22 000 მომხმარებელს. 2018 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000 მომხმარებელს. 2019 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2020 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 86%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე − 75-85%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 88%. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 17 500 მომხმარებელს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 22 000 მომხმარებელს; 2018 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000 მომხმარებელს; 2019 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს; 2020 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელი − მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 20 000 მომხმარებელს. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2. განსხვავება გამოწვეულია იმით, რომ 2017 წელს ახალქალაქის ფილიალის  გახსნა ვერ მოესწრო, ამასთან, კერძო სერვისების მიმართულებით მომხმარებელთა მოთხოვნა არ იყო პროგნოზირებული რაოდენობის შესაბამისი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017