მოძებნე პროგრამის შედეგები

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10)

გამოყოფილია 3935910 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ...

სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარება, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“, აგრეთვე, სხვა საჯარო და კერძო უწყებების სერვისების შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე; ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო და კერძო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა, ხოლო იმ სოფლებში სადაც არ არის საზოგადოებრივი ცენტრები, „ლიბერთი ექსპრესების“ საშუალებით მომსახურების გაწევა; მუნიპიცალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემის დანერგვა; თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან (საველე სამუშაოების წარმოება - ფორმირებული მობილური ჯგუფების მიერ თითოეულ მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირება, მისამართების გადატანა სააგენტოს საინფორმაციო სისტემაში); სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია; ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისა და სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის პროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით; მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის შემუშავება, საქმისწარმოების ერთიანი სისტემის დანერგვა; მისი საშუალებით შესაძლებელი იქნება, პროაქტიულად გამოვლინდეს მონაცემთა ბაზაში არსებული შეცდომები, განხორციელდეს მონიტორინგი დოკუმენტების გაცემის საქმისწარმოების პროცესებზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არასწორი ან არაზუსტი მონაცემებით დოკუმენტების გაცემა; მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით, კომისიის ანალიტიკური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, ეროვნულ დონეზე მიგრაციის სფეროში წარმოებული პროექტების საკოორდინაციო მექანიზმის დახვეწა, 2018 − 2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმის შემუშავება, განახლდება ლეგალური მიგრაციის გზამკვლევის განახლება.

სააგენტოს ან სხვა ორგანიზაციების არსებული და ახალი სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე; ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.
·   განვითარებული სააგენტოს არსებული და ახალი სერვისები და გაზრდილი ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე; ·   საქართველოში მიგრაციის მართვის გაუმჯობესებული მექანიზმები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვ. მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 33 საზოგადოებრივი ცენტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 48 საზოგადობრივი ცენტრი; 2018 წელი - საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 57 საზოგადობრივი ცენტრი; 2019 წელი - საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 60 საზოგადობრივი ცენტრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ყოველწლიურად +/- 2 საზოგადოებრივი ცენტრი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა; შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური რესურსები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში, ყოველწლიურად, დანერგილია მინიმუმ 1 ახალი, ხოლო განვითარებულია მინიმუმ 2 არსებული სერვისი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ყოველწლიურად +/- 1 სერვისი; შესაძლო რისკები - შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური რესურსები 3 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები საჭიროებს შემდგომ დახვეწას ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ. სამოქმედო გეგმა; 2018 წელი - განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; 2019 წელი - განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; 2020 წელი - შესრულებულია მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2018-2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 აქტივობა; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა; შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური რესურსები
1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 33 საზოგადოებრივი ცენტრი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 48 საზოგადობრივი ცენტრი; 2018 წელი − საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 57 საზოგადობრივი ცენტრი; 2019 წელი − საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 60 საზოგადობრივი ცენტრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 7 ახალი საზოგადოებრივი ცენტრი, სულ − 51 საზოგადობრივი ცენტრი. 2.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად დანერგილია, მინიმუმ, 1 − ახალი, ხოლო განვითარებულია, მინიმუმ, 2 არსებული სერვისი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაინერგა 2 ახალი დისტანციური სერვისი: 1. რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა. 2. მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა. გადაიწერა 3 არსებული სერვისი: 1. სახელის ან/და გვარის შეცვლა. 2. საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება. 3. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მიღება. 3.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები საჭიროებს შემდგომ დახვეწას ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წწ. სამოქმედო გეგმა; 2018 წელი − განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; 2019 წელი − განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; 2020 წელი − შესრულებულია მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ. სამოქმედო გეგმა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017