მოძებნე პროგრამის შედეგები

ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 11)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სამართლებრივი აქტების „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე გამოქვეყნება და სისტემატიზაცია, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას. ...

პროგრამის მიზანია სამართლებრივი აქტების „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე გამოქვეყნება და სისტემატიზაცია, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას. პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებას და შემდგომ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნას, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების ინგლისურ ენაზე თარგმნას. გარდა ამისა „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე, რომელიც წარმოადგენს ე. წ. მთარგმნელობით მეხსიერებას (TM) და ერთიან ტერმინოლოგიურ ბაზას (TB), მუდმივად მოხდება ახალი ტერმინების დამუშავება და განახლება, გამოიცემა იურიდიული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი. პროგრამის ფარგლებში დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო მიზნებისათვის გამოიცემა სხვადასხვა ნორმატიული აქტების, წიგნებისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიები. ამისთვის ფუნქციონირებას განაგრძობს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ სტამბა.

• „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა.
·   სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე გაიზარდა მომხმარებელთა რაოდენობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მაცნეს ვებ. გვერდზე დარეგისტრირებულია 53,594 მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად მომხმარებელთა 1,000 ერთეულით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 300 მომხმარებელი; შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებული 53 594 მომხმარებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში ყოველწლიურად მომხმარებელთა 1 000 ერთეულით ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებულია 74 915 მომხმარებელი. მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017