მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 12)

გამოყოფილია 562141 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო ...

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნასა და განვითარებას. იგი წარმოადგენს საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკურ სისტემას, რომლის მთავარი პრინციპია მონაცემების გახსნილი, დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული გეოდეზიური საფუძვლების შექმნისა და განახლების მიზნით განხორციელდება ეროვნული გეოდეზიური გეგმური და სიმაღლური საფუძვლის შექმნა-განახლება, საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების ციფრული აეროფოტოგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების დამზადება, ციფრული კარტოგრაფიული მასალისა და ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვები და დარეგისტრირებული ფართობების მონიტორინგი, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის ქართულენოვანი ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უძრავ ქონებაზე ძველი სარეგისტრაციო მასალების, ასევე, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მასალების დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, რაც უზრუნველყოფს სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, დისტანციური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. ასევე, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. გარდა ზემოაღნიშნულისა, პროგრამის ფარგლებში მოხდება IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოებას.

ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკური სისტემის შექმნა; სააგენტოში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება, ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და გაცნობა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის; საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების ციფრული აეროფოტოგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების დამზადება, ციფრული კარტოგრაფიული მასალისა და ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვები და დარეგისტრირებული ფართობების მონიტორინგი.
·   2017 წელს განხორციელდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკური სისტემის შექმნისთვის საჭირო აქტივობები; შემუშავდა „ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი და საქართველოს მთავრობის დადგენილების − „სივრცითი მონაცემების ნაკრებებისა და სივრცით მონაცემებთან დაკავშირებული ელექტრონული სერვისების აღწერის, მოძიების, მიღებისა და გამოყენების მიზნით მეტამონაცემების შექმნის, განახლებისა და შენახვის წესის დამტკიცების შესახებ“ − პროექტის ვერსია; ·   2017 წლის განმავლობაში დამუშავდა და აღიწერა უძრავ ნივთებზე რეგისტრირებული უფლებების ამსახველი რეესტრში დაცული სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია, დამუშავდა მიწის მიღება-ჩაბარების აქტები (უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრის ელექტრონულ პროგრამაში სკანირებულ/ატვირთულ იქნა დოკუმენტები), აღიწერა და დასკანირდა საარქივო დოკუმენტაციები. საანგარიშო პერიოდში  განხორციელდა იურიდიული პირების სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის სისტემატიზაცია, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის შესწავლა, მათი ელექტრონული რეესტრის მონაცემებთან შედარება, კვლევის შედეგად აღმოჩენილი უზუსტო/ხარვეზიანი ელექტრონული ჩანაწერის დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაში მოყვანა, არქივში დაცული სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და მათი გაციფრების სისტემური პროცესი; ·   განხორციელდა აეროფოტოგადაღება საქართველოს ტერიტორიის აქტუალურ რეგიონებში. დამუშავდა და შეიქმნა ორთოფოტოგეგმები. 2017 წელს  ფოტოგრამმეტრიული მეთოდის გამოყენებით მუშაობა დაიწყო  ურბანულ ტერიტორიებზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სივრცითი მონაცემების ციფრულ ფორმატში წარმოების და გაზიარების სტანდარტიზირებული სახელმწიფო სისტემის არ არსებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v1.0; 2018 წელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v2.0; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პირდაპირ პროპორციულია გაწერილ შესაძლო რისკების არსებობაზე; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი ფინანსური რესურსების გამოყოფა, პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ტექნიკური და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - დამუშავებული 48 548 საქაღალდე და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი 29 395 საქაღალდე, არქივირებულია 1 300 საქმე, წლის ბოლოსათვის არქივირებული იქნება 10 650 საქმე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - დამატებით 9 528 საქაღალდის დამუშავება, 11 472 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2018 წელი - დამატებით 11 472 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2019 წელი - დამატებით 5 737 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 21 300 საქმის დაარქივება; 2020 წელი - დამატებით 6 300 საქმის დაარქივება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის გადინება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 9000 კვ. კმ დაფარულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 2014 წლის აერო გადაღებით, 24 000 კვ.კმ დაფარულია 1:50000 მასშტაბის ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - 2016 წელს გადაღებული 40 000 კვ.კმ. დამუშავება, 2000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2018 წელი - 10 000 კვ. კმ აეროგადაღება , 3000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2019 წელი - 2018 წელს გადაღებული 10 000 კვ.კმ. დამუშავება და 10 000 კვ. კმ აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2020 წელი - 2019 წელს გადაღებული 10 000 კვ.კმ. დამუშავება და 10 000 კვ. კმ აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, არასაკმარისი ტექნიკური აღჭურვილობა, დაფინანსების შეფერხება, რთული მეტეოროლოგიური პირობები, სატელიტების მწყობრიდან გამოსვლა
1.  დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სივრცითი მონაცემების ციფრულ ფორმატში წარმოების და გაზიარების სტანდარტიზებული სახელმწიფო სისტემის არარსებობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v1.0; 2018 წელი − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v2.0; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს შემუშავდა ეროვნული გეოპორტალის 0.2 ვერსია, მეტამონაცემების რედაქტორის 0.3 ვერსია, მეტამონაცემების კატალოგის 0.3 ვერსია. 2.  დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დამუშავებული 48 548 საქაღალდე და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი 29 395 საქაღალდე, არქივირებულია 1 300 საქმე, წლის ბოლოსათვის არქივირებული იქნება 10 650 საქმე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − დამატებით 9 528 საქაღალდის დამუშავება, 11 472 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2018 წელი − დამატებით 11 472 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2019 წელი − დამატებით 5 737 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ მატარებელზე, 21 300 საქმის დაარქივება; 2020 წელი − დამატებით 6 300 საქმის დაარქივება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს დამუშავდა 18 871 საქაღალდე, 12 012 საქაღალდე გადატანილ იქნა ელექტრონულ მატარებელზე, 10 056 საქმე დაარქივდა. 3.  დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 9000 კვ. კმ დაფარულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 2014 წლის აეროგადაღებით, 24 000 კვ. კმ დაფარულია 1:50000 მასშტაბის ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი − 2016 წელს გადაღებული 40 000 კვ. კმ-ის დამუშავება, 2000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2018 წელი − 10 000 კვ. კმ-ის აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2019 წელი − 2018 წელს გადაღებული 10 000 კვ. კმ-ის დამუშავება და 10 000 კვ. კმ-ის აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2020 წელი − 2019 წელს გადაღებული 10 000 კვ. კმ-ის დამუშავება და 10 000 კვ. კმ-ის აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ-ის დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს განხორციელდა 40 000 კვ. კმ-ის გადაღება, 20 000 კვ. კმ დამუშავდა და 800 კვ. კმ დაიფარა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 1. ბაზარზე არსებული შესაბამისი პროფილის პროფესიონალი კადრების სიმცირის გამო ვერ მოხერხდა დაგეგმილის მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევა; 2. 2017 წელს მომატებული აქტივობის გამო საჭირო გახდა ადამიანური რესურსის მიმართვა მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტზე, რის გამოც აღნიშნული საქმიანობა დროებით შეჩერდა. შემდგომ პროექტი განახლდა შემცირებული ადამიანური რესურსით. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ პროექტის განახლების შემდეგ 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტში ჩართული ადამიანური რესურსის ტრენინგი. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევა; 3. აეროგადაღებისათვის შეუსაბამო მეტეოროლოგიური პირობების გამო, ასევე, გამომდინარე იქიდან, რომ ურბანული ტერიტორიები (განსაკუთრებით, თბილისი) რთულ არეალს წარმოადგენს 3D ხაზვისთვის, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017