მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სააღსრულებო და არასააღსრულებო (გამარტივებული წარმოების, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების, სესხის მონიტორინგისა და ფაქტების კონსტატაციის) მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეებს შორის ბალანსის ...

პროგრამის მიზანია სააღსრულებო და არასააღსრულებო (გამარტივებული წარმოების, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების, სესხის მონიტორინგისა და ფაქტების კონსტატაციის) მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით უზრუნველყოს მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სააღსრულებო მომსახურების (უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა და ა.შ.), გამარტივებული წარმოებისა და მოვალეთა რეესტრის წარმოების პროგრამულ უზუნველყოფათა დახვეწა და გაუმჯობესება, რათა ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული არსებული მონაცემთა ბაზები და შესაძლებელი იყოს მათი ეფექტური მართვა. გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში დაინერგება ახალი სერვისი − სესხების მონიტორინგი, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებაში ვალდებულების შესრულების კულტურის განმტკიცებას, სააღსრულებო სისტემის და აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. აღნიშნული მიმართულებით იგეგმება პრევენციული კომუნიკაციის აქტივობების განხორციელება, როგორიცაა: საინფორმაციო რგოლების მომზადება-გავრცელება, საინფორმაციო შეხვედრები მოწყვლად ჯგუფებთან და სხვა. სააღსრულებო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესდება აღსრულების პოლიციის ინფრასტრუქტურა, დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით მოეწყობა და აღიჭურვება საწყობები და ავტოსადგომები ქ. ბათუმში, ქ. ქუთაისში, ქ. ზუგდიდსა და ქ. თელავში.

აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობადობის ზრდა; აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისებით კმაყოფილი მომხმარებლების ზრდა.
·   აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობადობის ასამაღლებლად ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობები; ·   აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომხმარებელთა კმაყოფილების ზრდის მიზნით დაინერგა ახალი სერვისი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მომხარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების მიმართ; 2015 წელს სიდას პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში მომხარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების მიმართ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% / გამოკითხვის ობიექტი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით იქნება თანამშრომელთა მაქსიმუმ 20% რაც შეიძლება არ გამოხატავდეს ზუსტად საერთო სურათს; შესაძლო რისკები - მიმდინარე საქმეთა წარმოების ზრდა, ამ მიზეზით ადამიანური და მატერიალური რესურსი სხვა პრიორიტეტებზე კონცენტრირება, რის გამოც ვერ მოხდება ინოვაციური სერვისების განხორციელება და ვერ მოხდება ცვლილებების შეასხებ ხარისხიანი კომუნიკაცია 2 საბაზისო მაჩვენებელი - გამოკითხული საზოგადოების 30% მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი ფუნქციის იდენტიფიცირებას; 2015 წელს სიდას პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში გამოკითხული საზოგადოების 30% მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი ფუნქციის იდენტიფიცირებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% / გამოსაკითხი მომხარებლების რაოდენობრივი მაჩვენებელი არ აღემატება 1000 ადამიანს. სიმცირემ შეიძლება გამოიწვიოს ცდომილება; შესაძლო რისკები - მხარეთა პროაქტიული ინფორმირების ტემპის შემცირება სხვა პრიორიტეტების გამო
1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მომხმარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების მიმართ; 2015 წელს „SIDA“-ს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში მომხარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების მიმართ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში იუსტიციის სახლებსა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს ოფისებში გავრცელდა ფაქტების კონსტატაციის შესახებ ტრიპლეტები; გაიმართა საჯარო განხილვები სააღსრულებო კოდექსთან დაკავშირებით, საინფორმაციო სემინარები და ტრენინგები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისა და სკოლების დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის, მედიასემინარი მასობრივი მედიასაშუალებების წარმომადგენლებისათვის. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გამოკითხული საზოგადოების 30% მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი ფუნქციის იდენტიფიცირებას; 2015 წელს „SIDA“-ს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში გამოკითხული საზოგადოების 30%-ზე მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი ფუნქციის იდენტიფიცირებას; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ცენტრალური ოფისის მისაღებში დაინერგა „სივრცის ოპერატორის მომსახურების სერვისი“, რაც მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს, ყოველგვარი ლოდინის გარეშე მიიღონ ზოგადი ინფორმაცია ბიუროს სერვისების შესახებ; მოქალაქეთათვის გაწეული საკონსულტაციო მომსახურება წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 5%-ით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ ჩატარებულა კვლევა, რომელის მიხედვითაც განისაზღვრებოდა ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობადობისა და სერვისებით კმაყოფილი მომხმარებლების მაჩვენებელი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017