მოძებნე პროგრამის შედეგები

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03)

გამოყოფილია 141.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება; ახალი არასრულწლოვან ...

პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება; ახალი არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის დაწყება; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს არსებულ პენიტენციურ დაწესებულებებში სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ცალკეული დაწესებულებების შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვენტარით აღჭურვა; სახელობო, პროფესიული, საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა.

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებით საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის.
·      არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემა საჭიროებს ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის დაწესებულებების შემნას. დღეისათვის მიმდინარეობს დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების მშენებლობა. 2016 წელს დაწესებულების მშენებლობა შეფერხდა 2015 წლის მანძილზე ჩატარებული მშენებლობის ხარისხის დასადგენად ექსპერტიზის ჩატარების გამო, რის შედეგადაც წინა წლის კონტრაქტორი კომპანია დაჯარიმდა; 2016 წლის ბოლომდე შესრულდება პროექტის ღირებულების 3%-ის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებულია არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის საპროექტო-საინჟინრო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოების 90%. მიმდინარეობს არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის დასკვნა ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან; შესაძლო რისკები - ჩაშლილი/არ შემდგარი ელექტრონული პროცედურები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულთა და მსჯავრებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობს დაწესებულებების ცალკეულ შენობათა რემონტი-რეკონსტრუქცია და შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები
1.საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემა საჭიროებს ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის დაწესებულებების შემნას. დღეისათვის მიმდინარეობს დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების მშენებლობა. 2016 წელს დაწესებულების მშენებლობა შეფერხდა 2015 წლის მანძილზე ჩატარებული მშენებლობის ხარისხის დასადგენად ექსპერტიზის ჩატარების გამო, რის შედეგადაც წინა წლის კონტრაქტორი კომპანია დაჯარიმდა; 2016 წლის ბოლომდე შესრულდება პროექტის ღირებულების 3%-ის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებულია არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის საპროექტო-საინჟინრო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოების 90%. მიმდინარეობს არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა; მიღწეული მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა 2012 წლის ზაფხულში დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა ლაითურში, მაგრამ რიგი მიზეზების გამო მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ იქნა მიღწეული. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: ·         დაბა ლაითურში მშენებარე დაწესებულების შეფასება და შემდეგი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა დაევალა სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ კი საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაევალა წინადადების წარმოდგენა განსახორციელებელ სამუშაოსთან დაკავშირებით. 14-დან 21 წლამდე ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საჭიროებებსა და ეფექტურ რესოციალიზაცია - რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული ახალი პენიტენციური დაწესებულების კონცეფციის განახლებისა და სათანადო პროექტის შემუშავების მიზნით, დამტკიცდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა სამინისტროს, ევროკავშირისა და UNICEF-ის წარმომადგენლებით. ამ მიმართულებით ხსენებული ჯგუფის  მუშაობაში აქტიურად მონაწილეობდა UNICEF-ის მიერ სპეციალურად მოწვეული ექსპერტი, რომელმაც არსებული სიტუაციის შესწავლისა და ანალიზის შემდეგ, შეიმუშავა რეკომენდაციების სამუშაო ვერსია. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა რეკომენდაციების განხილვა/ანალიზი და შემდგომ დასრულდება არსებული კონცეფციის განახლების პროცესი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017