მოძებნე პროგრამის შედეგები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03)

გამოყოფილია 93 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და ...

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით სისხლის სამართლის რეფორმის განხორციელების, ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების დანერგვის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, დანაშაულის პრევენციის, მსჯავრდებულის სოციალური რეაბილიტაციის განხორციელების ხელშეწყობა სამინისტროს სისტემისათვის საექსპერტო საქმიანობის უზრუნველყოფა.
·      სამინისტროს სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფ პირთა მომზადება/გადამზადება და გაუმჯობესებული სამუშაო უნარები. ცენტრში მოქმედ ყველა ძირითად პროგრამაში გათვალისწინებულია ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისა და მათთან მუშაობის თავისებურებების, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის, სარეაბილიტაციო პროგრამებისა და მათი მნიშვნელობის, საქმიანობის მარეგურილებელი ეროვნული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების, მონიტორინგის ადგილობრივი და საერთაშორისო მექანიზმების სწავლება. მოსამსახურეთა პროფესიულ განვითარების გზით ხელი შეეწყო ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული სისტემის ფუნქციონირებას, ადამიანის უფლებათა დაცვას, დანაშაულის პრევენციასა და მსჯავრდებულის სოციალური რეაბილიტაციის განხორციელებას; ·      სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ სასწავლო პროგრამების შემუშავების და სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/განხორციელების პროცესში აქტიურად ჩართული იყვნენ, როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული ექსპერტები. ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის - „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ - ფარგლებში განახლდა მოსამსახურეთა შეფასებისათვის განკუთვნილი ტესტების ბაზა. ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული იქნა ახალი ტესტური დავალებები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დახმარების მოძიება პროექტების მომზადებასა და მათი განხორციელების ხელშესაწყობად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, სახელმწიფო სახსრების მართვა, შიდა ფინანსური კონტროლი 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 2 კვარტლის მონაცემებით: 68 სასწავლო ღონისძიება ; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1 440 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 95%-მა; გამომუშავებულია 13863 კაც/ტრენინგ/დღე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 80 სასწავლო ღონისძიება; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა არანაკლებ 2000-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა არანაკლებ 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (მსმენელთა რაოდენობის, ქულობრივი ბარიერის გადალახვის, მეტობა/ნაკლებობა); შესაძლო რისკები - სასწავლო ღონისძიებებზე მსმენელთა მოვლინების შეფერხება; სასტემაში დასაქმების მსურველთა დაბალი აქტივობა
1.საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დახმარების მოძიება პროექტების მომზადებასა და მათი განხორციელების ხელშესაწყობად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, სახელმწიფო სახსრების მართვა, შიდა ფინანსური კონტროლი; მიღწეული მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, მოძიებულია დონორების დახმარება და  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაფორმებულია 3 საგრანტო  ხელშეკრულება; მომზადებულია კვარტალური ფინანსური ანგარიშები, შიდა ფინანსური კონტროლის მიზნით. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 2 კვარტლის მონაცემებით: 68 სასწავლო ღონისძიება ; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1 440 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 95%-მა; გამომუშავებულია 13863 კაც/ტრენინგ/დღე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 80 სასწავლო ღონისძიება; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა არანაკლებ 2000-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა არანაკლებ 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული სასწავლო ღონისძიება - 86; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1540 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 97%-მა; გამომუშავებულია 8980 კაც/ტრენინგ/დღე. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: ·         მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1540 მსმენელმა, რაც დაგეგმილთან შედარებით ნაკლებია, ვინაიდან, საქართველოს კანონის „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად 2017 წელს უნდა დასრულებულიყო სამსახურის ყველა იმ თანამშრომლის  მომზადებისა და გადამზადების პროცესი, ვისი თანამდებობისათვისაც აუცილებელია სერთიფიცირება. გადამზადებისა და სერთიფიცირების ძირითადი ნაწილის 2016 წელს განხორციელებამ  განაპირობა  დაგეგმილ და მიღებულ შედეგებს შორის სხვაობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017