მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01)

გამოყოფილია 100.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; ...

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებელი ფუნქციონირება და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიების გამართვა; ევროკავშირსა და NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია; 2017 წლის განმავლობაში ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების იმპელემენტაცია და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება. ნატო-ს შემდგომ სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა. საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია; საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ომით დაშორიშორებულ საზოგადობებს შორის ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება; საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; აშშ-სთან, როგორც საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების მიმართულებებით; სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ოთხივე მიმართულებით დაგეგმილი პროექტების წარმატებით განხორციელება და ახალი პროექტების დაგეგმვა; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა;საქართველოსა და აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ეფექტური კომუნიკაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით; ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში. ექსპორტის მხარდაჭერა; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან (WTO, OECD, WIPO, ILO, IMO, WMO, WHO, WCO, ICAO, ITU, ITC, BSEC, UNECE, UNDP, UNCTAD, UNEP, UNIDO, ESCAP, ECOSOC, FAO, IFAD, UNWTO, EBRD, IMF, ADB, AIIB) თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება, საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ობიექტურად და პოზიტიურად წარმოჩენა, გარე სამყაროსათვის ქვეყნის სრული პოტენციალის ეფექტიანად დემონსტრირების გზით; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენა, როგორც მდიდარი და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნის, რომელიც ევროპული კულტურული სივრცის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს; საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა; ძალისხმევის განხორციელება, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით; სამინისტროს მიერ მცირებიუჯეტიანი პროექტების თანადაფინანსება, განხორციელება; საქართველო-გერმანიის წლის 2017 აღნიშვნა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა;აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO). იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოების, ასევე კომიტეტების მუშაობაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; განათლების, კულტურისა და მეცნიერების პრიორიტეტულ სფეროებში იუნესკოს დაფინანსებითა და ხელშეწყობით პროექტების გახორციელება;იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან (UNESCO WHC) თანამშრომლობა. საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების ხელშეწყობა. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორის, პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა;მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით. საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/ გადაფარვის არეალის გაზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოება

საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შემდგომი განმტკიცება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანობის გაზრდა და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა; საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა; საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით; საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი გატარება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ შესაბამისი რეზოლუციის მიღება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების განხორციელება; ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2017 წელს გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში საქართველოს ჩართულობის ხელშეწყობა; საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში სხდომების გამართვა; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება საქართველოსა და ევროკავშირში. NATO-ს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომ სამიტზე საქართველოს საკითხის ლობირებისთვის; „არსებითი პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება; წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად NATO-ს სტანდარტებთან მიახლოვება. აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; ქარტიით განსაზღვრული ოთხი სამუშაო ჯგუფისა და ერთი პლენარული სესიის გამართვა; ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და ინიციატივების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და ამ ხელშეკრულებების პუნქტების იმპლემენტაციის დაწყება; საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა; აშშ-ის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო- საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, საუკეთესო შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; როგორც აშშ-ის, ისე საქართველოს მხრიდან მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების განხორციელება. საქათველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მისწრაფებებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის შენარჩუნება; ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან სხვადასხვა ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება; ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მიერ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის უკეთ გამოყენება. საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით საქართველოს ცნობადობის გაზრდა; საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფორმატებში საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში არსებულ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე; საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე ეუთოსთან და გაეროსთან წევრი-სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების ვიზიტების განხორციელება; ვიზიტების შესახებ ანგარიშების მომზადება/ანგარიშებში ასახვა. თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების მსოფლიო სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩართვა; საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანზიტო დერეფნების მნიშვნელობის გაზრდა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება; საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა. საქართველოს და მისი მდიდარი კულტურისა და ინტექლექტულური პოტენციალის პოპულარიზაცია; საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში მაქსიმალურად ჩართვა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა; იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა. მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში მიმდინარეობს მუშაობა მრავალმხრივ საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე, რომლებთანაც შეერთება საქართველოსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია; თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება და კონსულტაციების დაგეგმვა; საჭიროებით მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება; უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან.
·      სამინისტროსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების აქტიური მუშაობით, საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მუდმივად იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ქართველთა ეთნიკური წმენდისა და დისკრიმინაციის მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. სხვადასხვა ორმხრივ, თუ მრავალმხრივ საერთაშორისო ფორმატებში გაესვა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების აუცილებლობას.  ·      გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი; ·      ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას გაუგრძელდა ვადა 2018 წლის ბოლომდე; ·      გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ·      გაერო-ს გენერალური ასამბლეაზე დევნილთა შესახებ რეზოლუციის კენჭისყრის შედეგად რეზოლუციას მხარი 80–მა ქვეყანამ დაუჭირა; ·      შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებისათვის ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი; ·      წარდგენილ იქნა წლიური ეროვნული პროგრამა და თვითშეფასების დოკუმენტი; გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 24 სხდომა; ·      აშშ-ის მიერ მიღებული იქნა პირველი საკანონმდებლო აქტი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ, რომელიც სანქციებს უწესებს დამრღვევ ქვეყნებს და ხელს უწყობს საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებას; ·      საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით დაიდო 80 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 45 ხელშეკრულება და სავალდებულოდ აღიარებულ იქნა (ხელმოწერა, რატიფიკაცია, შეერთება, დამტკიცება) 35 ხელშეკრულება; ·      ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების კუთხით მეზობელი, ევროპის, აზია ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთი აფრიკის, ლათინური და ჩრდილოეთ ამირიკის ქვეყნებში გამართული უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები; ·      საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებები; ·      საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ დაინიშნა 15 საქართველოს საპატიო კონსული. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - IPD რეზოლუციაზე მიერთებულია 76 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4 ქვეყანას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 37 რაუნდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები მიღწეული მაჩვენებელი - გაიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების 4 რაუნდი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნების რაოდენობა ვისთანაც დამყარებული გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 21 კანდიდატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი კანდიდატების მონაწილეობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა 8. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომალოდ საქართველოსა და აშშ-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა 9. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა 10. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელი: 58 ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები 11. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა 12. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების რაოდენობა 13. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება 14. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით;იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები 15. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა
1 საბაზისო მაჩვენებელი - IPD რეზოლუციაზე მიერთებულია 76 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4 ქვეყანას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 37 რაუნდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები 4 საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნების რაოდენობა ვისთანაც დამყარებული გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები 5 საბაზისო მაჩვენებელი - 21 კანდიდატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი კანდიდატების მონაწილეობა 6 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება 7 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა 8 მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომალოდ საქართველოსა და აშშ-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა 9 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა 10 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელი: 58 ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები 11 საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა 12 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების რაოდენობა 13 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება 14 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით;იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები 15 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - IPD რეზოლუციაზე მიერთებულია 76 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4 ქვეყანას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 37 რაუნდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები მიღწეული მაჩვენებელი - გაიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების 4 რაუნდი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნების რაოდენობა ვისთანაც დამყარებული გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 21 კანდიდატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი კანდიდატების მონაწილეობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა 8. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომალოდ საქართველოსა და აშშ-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა 9. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა 10. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელი: 58 ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები 11. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა 12. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების რაოდენობა 13. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება 14. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით;იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები 15. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017