მოძებნე პროგრამის შედეგები

წვრთნა და სამხედრო განათლება (29 02)

გამოყოფილია 90.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი; სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება. ...

თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება. მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებით მომზადება; კადეტების ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა ყოველწლიურად. მათი საცხოვრებელი პირობებით, მკურნალობით, კვებით, უნიფორმითა და სასწავლო ინვენტარით უზრუნველყოფა; აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, უცხოეთის სამხედრო და სამოქალაქო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მსმენელების/იუნკერების, პროფესორ-მასწავლებლების/ინსტრუქტორების საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლება, პარტნიორი ქვეყნებიდან ინსტრუქტორების მოწვევა; ასევე სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სამხედრო სწავლებების, სასწავლო კურსების, სიმულაციური საშუალებების განვითარება, სამხედრო განათლებისა და დაწყებითი სამხედრო მომზადების, ასევე სპეციალიზაციის კურსების უზრუნველყოფა.

საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები; მაღალი დონის აკადემიური და სამხედრო განათლების მქონე მოსამსახურეები; ხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნების ჩატარება.
·      მიზნობრიობისა და პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, წარმატებით განხორციელებული პროფესიული განვითარების პროგრამები; ·      საქართველოს შეიარაღებული ძალები შეივსო: საწყისი საბრძოლო მომზადებაგავლილი რეკრუტებით, სპეციალიზაციის კურსებზე მომზადებული სამხედრო მოსამსახურეებით, პროფესიული საკარიერო განათლება გავლილიუმცროს ოფიცრებით და სერჟანტებით; ·      საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მისაღებად გაიწვრთნა ქვედანაყოფები; ·      პროფესიული განვითარების საჭიროებათა გათვალიწინებით ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებული სასწავლო კურსები, განვითარების პროგრამები და ტრენინგები;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საბაკალავრო სკოლა - საშუალოდ 110 ლეიტენანტი; უმცროს ოფიცერთა სკოლა -საშუალოდ 80 ლეიტენანტი; სამეთაურო საშტაბო სკოლა - საშუალოდ 32 ოფიცერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შევსება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიის კურსდმთავრებულებით. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაახლოებით 5%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაახლოებით 5%-მდე; შესაძლო რისკები - კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების გადინება/მოზიდვის შეფერხება; დაბალი აკადემიური მოსწრების/დისციპლინალური გადაცდომების გამო ამორიცხულ იუნკერთა/მსმენელთა მაღალი რაოდენობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 70%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 75% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩარიცხული კადეტების არანაკლებ 75% დაამთავრებს სამხედრო ლიცეუმს, მათგან არანაკლებ 98% სწავლას გააგრძელებს უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორის 80% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაახლოებით 5%-მდე; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული დაახლოებით 160-მდე სასწავლო კურსი; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 220-240 სასწავლო კურსი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაახლოებით 10%-მდე; შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების რაოდენობის ცვლილება
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საბაკალავრო სკოლა - საშუალოდ 110 ლეიტენანტი; უმცროს ოფიცერთა სკოლა -საშუალოდ 80 ლეიტენანტი; სამეთაურო საშტაბო სკოლა - საშუალოდ 32 ოფიცერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შევსება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიის კურსდმთავრებულებით. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 70%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 75% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩარიცხული კადეტების არანაკლებ 75% დაამთავრებს სამხედრო ლიცეუმს, მათგან არანაკლებ 98% სწავლას გააგრძელებს უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორის 80% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული დაახლოებით 160-მდე სასწავლო კურსი; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 220-240 სასწავლო კურსი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·      საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების პერსონალის კვალიფიკაციის ზრდის, პროფესიული უნარების განვითარებისა და სამუშაოს შესრულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, პროფესიული განვითარების საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე საქართველოში განხორციელდა 45, ხოლო საზღვარგარეთ 101 პროფესიული განვითარების პროგრამა; ·      დაწყებითი სამხედრო მომზადების ხელშეწყობის მიზნით, ჩარიცხული კადეტების 60%-მა დაამთავრა სამხედრო ლიცეუმი, მათგან 92%-მა სწავლა გააგრძელა უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორის 50%-მა უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; ·      ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 85; ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ - 6; სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ - 40; ენობრივი მომზადების სკოლის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ - 176; ·      შეიარაღებული ძალების სპეციალიზაციის უზრუნველსაყოფად საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი გაიარა 888 რეკრუტმა. სამხედრო სპეციალიზაციის კურსები - 1 252 სამხედრო მოსამსახურემ, სერჟანტთა მომზადების კურსები - 350 სამხედრო მოსამსახურემ, უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსები - 287 ოფიცერმა; სამშვიდობო მისიებისთვის წვრთნა გაიარა - 2 300 სამხედრო მოსამსახურემ.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017