მოძებნე პროგრამის შედეგები

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03)

გამოყოფილია 96.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა: მათ ...

თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა: მათ შორის ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა მეორე და მომდევნო კონტრაქტის და სამედიცინო კომისიის დასკვნის შედეგად გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარებებით, ასვე დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე გასაცემი ფულადი დახმარებებით უზრუნველყოფა; სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და საჭირო სამედიცინო მარაგების შევსება.

სოციალური მხარდაჭერის კუთხით შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული სოციალური ვალდებულებების ფინანსური უზრუნველყოფა; მოწესრიგებული და თანამედროვე სამედიცინო ინფრასტრუქტურა.
·         საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები, მათი ოჯახის წევრები, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები, აგრეთვე სხვა სამოქალაქო პირები უზრუნველყოფილ იყვნენ ამბულატორიული და სტაციონალური სამედიცინო მომსახურებით; ·         თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახის წევრები უნზრუნველყოფილ იქნენ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტით და შესაბამი მომსახურებით; ·         შეიარაღებული ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილი იქნენ სამედიცინო ქონებით, სამედიცინო აღჭურვილობითა და სამედიცინო ავტოტექნიკით; ·         გაუმჯობესდა დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, გატარდა მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციაში ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. 2015 წელს დაახლოებით 5.0 ათასზე მეტი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი და მის ოჯახის წევრი, ასევე სხვა საქართველოს მოქალაქე უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით, ხოლო ამბულატორიული მომსახურება გაეწია დაახლოებით 46.0 ათასზე მეტ მოქალაქეს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტების უზრუნველყოფა თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით. თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი სამინისტროს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები. ყოველწლიურად საშუალოდ სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 5.5 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული მომსახურება - 55.0 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაახლოებით 10%-მდე 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. 2015 წელს, 329 პირს გაეწია დახმარება, მათ შორის: 268 სამხედრო მოსამსახურეს, 59 სამოქალაქო პირს და 2 სამხედრო ვეტერანს. ხოლო კონტრაქტის დანამატი გაიცა 725 სამხედრო მოსამსახურეზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის. ფულადი დახმარებების უზრუნველყოფა დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. 2015 წელს დაახლოებით 5.0 ათასზე მეტი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი და მის ოჯახის წევრი, ასევე სხვა საქართველოს მოქალაქე უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით, ხოლო ამბულატორიული მომსახურება გაეწია დაახლოებით 46.0 ათასზე მეტ მოქალაქეს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტების უზრუნველყოფა თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით. თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი სამინისტროს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები. ყოველწლიურად საშუალოდ სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 5.5 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული მომსახურება - 55.0 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. 2015 წელს, 329 პირს გაეწია დახმარება, მათ შორის: 268 სამხედრო მოსამსახურეს, 59 სამოქალაქო პირს და 2 სამხედრო ვეტერანს. ხოლო კონტრაქტის დანამატი გაიცა 725 სამხედრო მოსამსახურეზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის. ფულადი დახმარებების უზრუნველყოფა დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·         სამედიცინო მომსახურება გაეწია სულ 59 088 პაციენტს; ·         სამხედრო მოსამსახურეებს და სამხედრო პენსიონერებს გაეწიათ ამბულატორიული (27 952 პაციენტი) და სტაციონარული ( 1 593 პაციენტი) სამედიცინო მომსახურება; ·         სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრი - 3 889 პაციენტი; ·         სამოქალაქო პირიები - 25 654 პაციენტი; ·         საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურება გაეწია 36 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს; ·         სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობა 112, სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა რაოდენობა 82;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017