მოძებნე პროგრამის შედეგები

ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05)

გამოყოფილია 120.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამხედრო ბაზების, წვრთნების და სწავლებების უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო ნაგებობისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და განვითარება. ...

სამხედრო ბაზების, წვრთნების და სწავლებების უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო ნაგებობისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და განვითარება. კვების სისტემის გამართვა, მათ შორის, შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის, წყალმომარაგების სისტემის განვითარების, სასადილო ინვენტარით აღჭურვის და საველე სასადილოების და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფა.

შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა; აღდგენილი სამხედრო, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, საწვრთნელი და სასწავლო ინფრასტრუქტურა; თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობები; გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები. სათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები და საინჟინრო ნაგებობები.
·      მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა, ასევე სამხედრო მოსამსახურეთა საყოფაცხოვრებო, სასწავლო და საწვრთნელი პირობები; ჩატარდა სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების შეუსრულებლობის/ნაწილობრივ შესრულების გამო წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·      საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში განხორციელდა წყლის რეზერვუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჩატარდა საქვაბეების კაპიტალური რემონტი, რამდენიმე ობიექტზე სრულად გამოიცვალა წყალმომარაგების სისტემა, მშენებარე ბაზებზე განხორციელდა გარე და შიდა საინჟინრო ქსელების მშენებლობა (BCT, GDRP, საერთო საჯარისო ცენტრი და სხვა) დაიწყო ახალი ბაზის (GDRP) მშენებლობა; ·      დაპროექტდა საერთო-საჯარისო ცენტრი, განხორციელდა საპროექტო სამუშაოები და რამდენიმე ახალი ობიექტის რეაბილიტაცია. მნიშვნელოვან წილად გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეთა საყოფაცხოვრებო პირობები, 247 სამხედრო მოსამსახურეს გადაეცა კონტრაქტით გათვალისწინებული ბინა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017