მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07)

გამოყოფილია 143.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური ...

ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა; მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია; ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით.

განვითარებული სამხედრო მრეწველობა, სამეცნიერო კვლევები.
·      განხორციელდა საუტილიზაციო საბრძოლო მასალების გადმოზიდვა, საავიაციო ბომბების გაუვნებელყოფისა და დაშლის სამუშაოები. უბანზე განხორციელდა დაშლილი საავიაციო ბომბების საბრძოლო მასალების დაშლის შედეგად გამოცალკევებული მცირე სიმძლავრის ფეთქებადი მასალების განადგურება; ·      სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მზადყოფნის შედეგად მკვეთრად შემცირდა კახეთის რეგიონში სეტყვისგან მიყენებული ზარალი ოდენობა;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საექსპორტოდ დამზადებული იქნა 70 ერთეული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანა, დამზადებული იქნა ჯავშანჟილეტები და ჩაფხუტები. ასევე სხვა და სხვა სახის ექსპერიმენტული სამხედრო პროდუქციის ნიმუშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით: სამხედრო მრეწველობაში, სამთო ინჟინერიაში, მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, მანქანათმშენებლობის სფეროში, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანების წარმოების და ექსპორტირების პროგრამის გაგრძელება, თანამედროვე და ინოვაციური სამხედრო ტექნოლოგიების პროექტირება-წარმოებაში დანერგვა, მსოფლიო ტენდენციებს მორგებული საბრძოლო ტექნიკის და შეიარაღების დაპროექტება, შექმნა და სერიული წარმოება-ექსპორტირება, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის გაფართოება საქართველოს რეგიონებში
საბაზისო მაჩვენებელი - საექსპორტოდ დამზადებული იქნა 70 ერთეული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანა, დამზადებული იქნა ჯავშანჟილეტები და ჩაფხუტები. ასევე სხვა და სხვა სახის ექსპერიმენტული სამხედრო პროდუქციის ნიმუშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით: სამხედრო მრეწველობაში, სამთო ინჟინერიაში, მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, მანქანათმშენებლობის სფეროში, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანების წარმოების და ექსპორტირების პროგრამის გაგრძელება, თანამედროვე და ინოვაციური სამხედრო ტექნოლოგიების პროექტირება-წარმოებაში დანერგვა, მსოფლიო ტენდენციებს მორგებული საბრძოლო ტექნიკის და შეიარაღების დაპროექტება, შექმნა და სერიული წარმოება-ექსპორტირება, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის გაფართოება საქართველოს რეგიონებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·      თავდაცვის სამინისტროსა და სსიპ სსსტც „დელტას“ დავალებით შესრულდა 64 სამუშაო: ·      2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს გაუნვნებელყოფილი აფეთქებული საბრძოლო მასალების სკრის საცავი და მიმდებარე ტერიტორია; ·      შემუშავებულია ახალი ტიპის ჯავშანფილების მიღების ტექნოლოგია აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. კვლევების შედეგად დამზადდა 9 სხვადასხვა კომპოზიციის ჯავშანფილის ნიმუში, რომლების გადაეცემა სსსტც „დელტას“ 7.62 კალიბრის ტყვიის ზემოქმედების მიმართ მდგრადობაზე გამოსაცდელად; ·      შექმნილია და დაპროექტებელი დამცავი სისტემის ექსპერიმენტული მოდელი, რომელიც ქართული წარმოების ჯავშანმანქანების კონსტრუქციაში გააუმჯობესებს მათ საბრძოლო-ტაქტიკურ მახასიათებლებს და აამაღლებს მათ კონკურენტუნარიანობას მსოფლიო ბაზარზე. ·      სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მეშვეობით კახეთის რაიონში სეტყვასაშიში 56 პროცესიდან 53 განეიტრალდა სრულიად.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017