მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02)

გამოყოფილია 93.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა.

დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა.

თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები; დასაცავი ობიექტების მომსახურება თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით; სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის უზრუნველყოფა თანამედროვე სტანდარტების სამუშაო პირობებით.
·      დასაცავი ობიექტები აღჭურვილია თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით, განხორციელდა დაცვის ქვეშ არსებული ობიექტების პროგრამული უზრუნველყოფა (15 000 აბონენტზე); ·      შეძენილი ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის 11 ერთეული დაჯავშნილი და 1 ერთეული დაუჯავშნავი ავტომანქანა, ასევე ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის - 5 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა; ·      დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული გარემონტებული შენობები და მოწყობილი სანიტარული კვანძები, აშენებული პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ცენტრალური სამეთვალყურეო პულტის გამართული, ლიცენზირებული, უვადო პროგრამული უზრუნველყოფა (AES და SIS პროგრამული მომსახურება). საჭიროა ქ. თბილისის, ქ. ქუთასის და ქ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების თანამედროვე დაცვით-საგანგაშო და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბოლო ვერსიამდე განახლებული დაცვის სიგნალების მონიტორინგის, SIS პროგრამა, SMS შეტყობინებების დაგზავნის გაუმჯობესებული სერვისი, გაუმჯობესებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა და AES და SIS პროგრამული მომსახურება; ქ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტექ. გადაიარაღება, მათ შირის პერიმეტრის დაცვის სისტემების დანერგვა. დასავლეთ საქართველოს აღჭურვა ციფრული რ/სისტემებით 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივად საჭიროა ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილებისა, ინკასაციის სისტემის გამართული მუშაობისთვის ავტომანქანების ჩანაცვლება-შეძენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტომანქანების 25 %-იანი განახლება; შესაძლო რისკები - დაცვის პოლიციის საკუთარი შემოსავლების შემცირება, ფასების ზრდა, კონკურენციის მატება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები 3 საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია-მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული ადმინისტრაციის მე-2 სართული, კეთილმოწყობილი ეზო, ინკასაცია, დაცვა-გაცილების სამმართველოებისთვის აშენებული და გერემონტებული შენობები, საელჩოებისა და საკონსულოების ობიექტებისთვის შეძენილი და გარემონტებული ჯიხურების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - დაცვის პოლიციის საკუთარი შემოსავლების შემცირება, დასაცავი ობიექტების დაკარგვა, საბანკო სექტორის მომსახურების ხარისხის გაუარესება (რაც გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების დაკისრებას), ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების მუშაობის ხარისხის გაუარესება (რაც გამოიწვევს მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას), ფასების ზრდა, კონკურენციის მატება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ცენტრალური სამეთვალყურეო პულტის გამართული, ლიცენზირებული, უვადო პროგრამული უზრუნველყოფა (AES და SIS პროგრამული მომსახურება). საჭიროა ქ. თბილისის, ქ. ქუთასის და ქ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების თანამედროვე დაცვით-საგანგაშო და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბოლო ვერსიამდე განახლებული დაცვის სიგნალების მონიტორინგის, SIS პროგრამა, SMS შეტყობინებების დაგზავნის გაუმჯობესებული სერვისი, გაუმჯობესებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა და AES და SIS პროგრამული მომსახურება; ქ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტექ. გადაიარაღება, მათ შირის პერიმეტრის დაცვის სისტემების დანერგვა. დასავლეთ საქართველოს აღჭურვა ციფრული რ/სისტემებით მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სრულად განახლებული დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა, რეგიონალურ დანაყოფებში განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, დაცვის ქვეშ მყოფი აბონენტებისთვის SMS შეტყობინებების გაუმჯობესებული, მყისიერი დაგზავნის სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა, საჰაერო ქსელური მოწყობილობა, სერვერები) 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივად საჭიროა ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილებისა, ინკასაციის სისტემის გამართული მუშაობისთვის ავტომანქანების ჩანაცვლება-შეძენა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოპარკის 25 %-იანი განახლება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილი ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის 11 ერთეული დაჯავშნილი და 1 ერთეული დაუჯავშნავი ავტომანქანა, ასევე ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის - 5 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია- მოწყობა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული ადმინისტრაციის მე-2 სართული, კეთილმოწყობილი ეზო, ინკასაცია, დაცვა- გაცილების სამმართველოებისთვის აშენებული და გერემონტებული შენობები, საელჩოებისა და საკონსულოების ობიექტებისთვის შეძენილი და გარემონტებული ჯიხურების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გარემონტებული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულის ნაწილის სამუშაო ოთახები და სანიტარული კვანძები, დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ქობულეთის შენობა; აშენებული მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთის რ-ნ, სოფ. ლისში პოლიციის განყოფილების ახალი ადმინისტრაციული შენობა; დასაცავი ობიექტებისათვის გარემონტებელი 134 ერთეული დაცვის ჯიხური.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017