მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 03)

გამოყოფილია 109.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამაგისტრო, საბაკალვრო, სპეციალური პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ...

სამაგისტრო, საბაკალვრო, სპეციალური პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; და საარქივო საქმიანობა;საქმიანობის უზრუნველყოფა; საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; შსს არქივში განთავსებული საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით.თვალსაზრისით.

პოლიციელის კარიერული წინსვლის შემუშავებული თანმიმდევრული სისტემა; პოლიციის მუშაობის მკვეთრად გაზრდილი ეფექტიანობა; საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია; პოლიციის პოპულარიზებული პროფესია; შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური კადრი; უცხოურ ენაზე ოპერირებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე კადრით დაკომპლექტებული სისტემა.
·      შემუშავდა ანალიტიკოსთა მომზადების სასწავლო კურსი, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების ტრენინგის კურსი, მესაზღვრე ოფიცერთა ტრენინგის კურსი; ·      საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი გადამზადება/მომზადების კურსები და პროგრამები: სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი, პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების პროგრამა, კიბერდანაშაულის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისა და ციფრული მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავების სასწავლო კურსი; ·      24 ინტრუქტორს ჩაუტარდა „ტრენერთა ტრენინგი (TOT)".
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად აკადემიაში სწავლობს 110 ბაკალავრი და 45 მაგისტრანტი; არსებობს სტუდენტური საინფორმაციო სისტემა, რომლითაც სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ კომპიუტერის საშუალებით; გამოცდები ტარდება მატერიალური სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო საკითხებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტუდენტთა რაოდენობა 316 (მ. შ 260 ბაკალავრი და 56 მაგისტრი); დანერგილი სტუდენტური საინფორმაციო სისტემის მობილური აპლიკაცია; სპეციალური ელექტრონული სისტემით ჩატარებული გამოცდები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის აკადემიაში შექმნილი და დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს ელექტრონული სალექციო ცხრილების პროგრამას. მუშავდება 3 პროგრამა ელ. სისტემის განვითარების კუთხით (1. მსმენელთა ელ.გვერდი; 2. მსმენელთა ელ.ანკეტების პროგრამა; 3. კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 4. მსმენელთა ელ.გვერდის მობილური აპლიკაცია); შსს აკადემიაში მიმდინარეობს ახალი კურსების შემუშავება, როგორიცაა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობის დამყარების სტანდარტები, თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი და სხვა. მუდმივად ხორცილდება შემუშავებული პროგრამების განახლება; მიმდინარეობს დისტანციური სწავლებისთვის სისტემის აწყობა; მიმდინარეობს შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების სისტემა „Questionnaire” განახლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა სპეციალური პროფესიული პროგრამების ნაწილში. შემუშავებული კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; მსმენელთა ელ.გვერდის მობილური აპლიკაციის სისტემა; შემუშავებული ახალი სასწავლო პროგრამები/კურსები; დანერგილი დისტანციური სწავლების მეთოდი; შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების ახალი სისტემა „Questionnaire” 3 საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორიებში ტექნიკური აღჭურვილობა (პროექტორები და სპიკერები) მოძველებულია; Frontex-ის პროგრამა საჭიროებს ადაპტირებას დონეების მიხედვით; შესამუშავებელი და მოსაძიებელია დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისური ენის კურსის შესადგენი მასალები; გამოსაცდელია თანამედროვე სწავლების პროგრამის - Rosetta Stone-ის ეფექტიანობა; ინგლისური ენის პედაგოგებს ესაჭირებათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები; აკადემიაში შემუშავებულია დისტანციური სწავლების ელ. პროგრამა და შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავებისთვის საჭიროა შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის დაგროვება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის სწავლის მსურველებისათვის შედგენილი სპეციალური პროგრამა; თანამედროვე სასწავლო პროგრამაში (Rosetta Stone) მონაწილე თანამშრომლებისთვის პროგრესის მონიტორინგისთვის შემუშავებული აუცილებელი შეფასების სქემა; მასწავლებელთა უნარების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტრეინინგ პროგრამებში მონაწილეობა; შემუშავებული დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისურის კურსის პირველი ორი საფეხური (Starter/ Elementary); მესაზღვრეებისათვის დონის შესაბამისად ადაპტირებული Frontex-ის შემუშავებული პროგრამა; დისტანციური სწავლების დანერგვის მიზნით პედაგოგებისთვის შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება 4 საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; აკადემიაში არსებული კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოების და ფილტრაციის მიზნით შეძენილი მოწყობილობები; მსმენელების სწავლება ელექტრონული წიგნების მეშვეობით
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად აკადემიაში სწავლობს 110 ბაკალავრი და 45 მაგისტრანტი; არსებობს სტუდენტური საინფორმაციო სისტემა, რომლითაც სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ კომპიუტერის საშუალებით; გამოცდები ტარდება მატერიალური სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო საკითხებით დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტუდენტთა რაოდენობა 316 (მ. შ 260 ბაკალავრი და 56 მაგისტრი); დანერგილი სტუდენტური საინფორმაციო სისტემის მობილური აპლიკაცია; სპეციალური ელექტრონული სისტემით ჩატარებული გამოცდები მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტუდენთა რაოდენობა 319 (მ.შ. 310 ბაკალავრი, 48 მაგისტრანტი), დანერგილია სტუდენტური საინფორმაციო სისტემის მობილური აპლიკაცია და სპეციალური ელექტრონული სისტემა გამოცდებისთვის ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·      ცდომილება 14%. ყველა მსურველთა მიერ ვერ მოხდა მაგისტრანტობისთვის შესაბამისი გამოცდების წარმატებით ჩაბარება 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის აკადემიაში შექმნილი და დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს ელექტრონული სალექციო ცხრილების პროგრამას. მუშავდება 3 პროგრამა ელ. სისტემის განვითარების კუთხით (1. მსმენელთა ელ.გვერდი; 2. მსმენელთა ელ.ანკეტების პროგრამა; 3. კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 4. მსმენელთა ელ.გვერდის მობილური აპლიკაცია); შსს აკადემიაში მიმდინარეობს ახალი კურსების შემუშავება, როგორიცაა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობის დამყარების სტანდარტები, თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი და სხვა. მუდმივად ხორცილდება შემუშავებული პროგრამების განახლება; მიმდინარეობს დისტანციური სწავლებისთვის სისტემის აწყობა; მიმდინარეობს შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების სისტემა „Questionnaire“ განახლება დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა სპეციალური პროფესიული პროგრამების ნაწილში. შემუშავებული კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; მსმენელთა ელ. გვერდის მობილური აპლიკაციის სისტემა; შემუშავებული ახალი სასწავლო პროგრამები/კურსები; დანერგილი დისტანციური სწავლების მეთოდი; შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების ახალი სისტემა „Questionnaire“ მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია სტუდენტური ბაზების მართვის ელექტრონული სისტემის პაკეტი. განახლდა სტუდენტთა ტესტირების სისტემა „Questionnaire”. შემუშავდა მსმენელთა ელ. გვერდის მობილური აპლიკაციის სისტემა. დაინერგა დისტანციური სწავლების მეთოდი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორიებში ტექნიკური აღჭურვილობა (პროექტორები და სპიკერები) მოძველებულია; Frontexის პროგრამა საჭიროებს ადაპტირებას დონეების მიხედვით; შესამუშავებელი და მოსაძიებელია დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისური ენის კურსის შესადგენი მასალები; გამოსაცდელია თანამედროვე სწავლების პროგრამის - Rosetta Stone-ის ეფექტიანობა; ინგლისური ენის პედაგოგებს ესაჭირებათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები; აკადემიაში შემუშავებულია დისტანციური სწავლების ელ. პროგრამა და შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავებისთვის საჭიროა შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის დაგროვება დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის სწავლის მსურველებისათვის შედგენილი სპეციალური პროგრამა; თანამედროვე სასწავლო პროგრამაში (Rosetta Stone) მონაწილე თანამშრომლებისთვის პროგრესის მონიტორინგისთვის შემუშავებული აუცილებელი შეფასების სქემა; მასწავლებელთა უნარების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტრეინინგ პროგრამებში მონაწილეობა; შემუშავებული დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისურის კურსის პირველი ორი საფეხური (Starter/Elementary); მესაზღვრეებისათვის დონის შესაბამისად ადაპტირებული Frontex-ის შემუშავებული პროგრამა; დისტანციური სწავლების დანერგვის მიზნით პედაგოგებისთვის შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართული ენის სწავლის მსურველებისათვის შედგა სპეციალური პროგრამა. დისტანციური სწავლების დანერგვის და გაუმჯობესების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით 10 სხვადასხვა რეგიონში მომზადდა სასწავლო გარემო. შესაბამის ცენტრებს გადაეცათ სწავლებისათვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკა და ინვენტარი 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; აკადემიაში არსებული კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოების და ფილტრაციის მიზნით შეძენილი მოწყობილობები; მსმენელების სწავლება ელექტრონული წიგნების მეშვეობით მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უცხო ენის ცენტრში წავლება მიმდინარეობს ელექტრონული წიგნების მეშვეობით; აკადემიაში არსებული კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოების და ფილტრაციის მიზნით შეძენილია ე.წ. სვიჩები. შეძენილია: 1 ცალი ინტერაქტიული პანელი, ელექტრონული ტაბლო 1, ქსელის გამანაწილებელი - 10, მაგიდა - 180, სკამი - 260, სავარძელი - 18, უწყვეტი კვების წყარო - 75, ვებ კამერა - 30, პრინტერი - 12

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017