მოძებნე პროგრამის შედეგები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 04)

გამოყოფილია 141.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ასევე ასევე სამინისტროს თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სამედიცინო მომსახურებით ...

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ასევე ასევე სამინისტროს თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება, სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძებათა კონტროლი.

თანამშრომელთა შენარჩუნებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური განვითარება; ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირებული რაოდენობა; სამედიცინო ქვედანაყოფების უზრუნველყოფილი მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა; საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზების დროს, სანიტარული დანაკარგის შემცირებული მაჩვენებელი.
·         პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილი იქნა შესაბამისი მკურნალობითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით; ·         უზრუნველყოფილი იქნა მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა; ·         სამსახურებრივი მოვალების შესრულების დროს მიყენებული ჯანმრთელობის დაზიანების ყველა შემთხვევებში აღმოჩენილი იქნა სათანადო სამედიცინო დახმარება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - რთული რელიეფის პირობებში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზების მიზნით ან სხვა გადაუდებელ შემთხვევებში არსებული ავტოპარკი ვერ უზრუნველყოფს სათანადო მომსახურებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საერთაშორისო ბაზარზე საცალო ფასების ცვლილებებით და მოსალოდნელი ინფლაციის გათვალისწინებით
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რთული რელიეფის პირობებში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზების მიზნით ან სხვა გადაუდებელ შემთხვევებში არსებული ავტოპარკი ვერ უზრუნველყოფს სათანადო მომსახურებას დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ვერ იქნა შეძენილი მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·         წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა შესაბამისი თანხების მობილიზება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017