მოძებნე პროგრამის შედეგები

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05)

გამოყოფილია 212.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება; ...

სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება; სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავება და დადგენილი წესით მისი დამტკიცება; სახელმწიფო რეზერვში რიცხულ მატერიალურ მარაგებზე მონიტორინგის და სისტემატური კონტროლის განხორციელება.

ქვეყნის სამობილიზაციო მზადყოფნა საომარი მოქმედებების, სტიქიური უბედურებების, ეკონომიკური ბლოკადის, შესაძლო მიწისძვრების, ტექნოგენური კატასტროფების და სხვა მოულოდნელად წარმოქმნილი ექსტრემალური სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის უზრუნველსაყოფად, ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად, შიდა ბაზარზე მარეგულირებელი ზემოქმედებისათვის, საწარმოების და ორგანიზაციების ნედლეულით, სათბობ-ენერგეტიკული რესურსებით, მოსახლეობის სურსათის ძირითადი სახეობებით მომარაგებაში დროებით შეფერხებებისას სახელმწიფო მხარდაჭერისთვის; მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო და კრიზისულ სიტუაციებში.
·      განხორციელდა სახელმწიფო რეზერვში რიცხული მატერიალური ფასეულობების მოვლა-შენახვა და აღრიცხვა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით; ·      მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავებაზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სწორად მართვისთვის აუცილებელია შესაბამისი ოპერაციების წარმოება, კონტროლი და მათი დაცულობის უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების წარმოებული ოპერაციები, მათი კონტროლი მართვა და დაცულობის უზრუნველყოფა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ნებისმიერ სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა სისტემატური კონტროლის განხორციელება, რომ ადგილი არ ჰქონდეს ფასეულობების თვითნებურ ხარჯვას ან გაუვარგისებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელებული სიტემატური კონტროლი
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სწორად მართვისთვის აუცილებელია შესაბამისი ოპერაციების წარმოება, კონტროლი და მათი დაცულობის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების წარმოებული ოპერაციები, მათი კონტროლი მართვა და დაცულობის უზრუნველყოფა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მუდმივად წარმოებული, ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა/მონიტორინგი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნებისმიერ სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა სისტემატური კონტროლის განხორციელება, რომ ადგილი არ ჰქონდეს ფასეულობების თვითნებურ ხარჯვას ან გაუვარგისებას დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელებული სიტემატური კონტროლი მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მუდმივად წარმოებული, ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა/მონიტორინგი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017