მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 07)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისების მუდმივ რეჟიმში დახვეწა და სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხი ამაღლება; სააგენტოს მიერ უფრო მეტად სწრაფი, მოქნილი და თითოეული მოქალაქის ინტერესზე მორგებული მომსახურების უზრუნველყოფა.

სააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისების მუდმივ რეჟიმში დახვეწა და სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხი ამაღლება; სააგენტოს მიერ უფრო მეტად სწრაფი, მოქნილი და თითოეული მოქალაქის ინტერესზე მორგებული მომსახურების უზრუნველყოფა.

საქართველოს 12 რეგიონის ნაწილობრივ და 5 რეგიონის სრულად დაფარვა; განახლებული ავტოპარკი, შეუფერხებლად ჩატარებული გამოცდების რაოდენობა; . ყოველდღიურად გამართული მომსახურების პროცესი; ოფიციალური ლიცენზიების გამოყენება და დახმარება პროდუქტის მწარმოებლისგან; უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. მიღებული მოქნილი და განვითარებადი პროდუქტი, დამატებული ახალი მომსახურებები; ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების ხარჯზე ინფორმაცია იქნება მეტად დაცული უკანონო შეღწევებისგან და მინიმუმამდე შემცირებული ინფორმაციის დაკარგვის ალბათობა.
·      გაუმჯობესებულ იქნა რეგიონებში მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობები; ·      შეძენილ იქვა სატრანსპორტო საშუალებები;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისა და ევროპარლამენტის ასევე საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის დირექტივის შესრულების მიზნით მართვის უფლების მისაღების პრაქტიკული გამოცდის დამატებით ქალაქის ქუჩებში ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 92 სატრანსპორტო საშუალება. საქართველოს 12 რეგიონიდან 7 რეგიონში მხლოდ "B" კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესადძლებლობა ხოლო 5 რეგიონში ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - გამოცდის მიმდინარეობის პროცესში ავტომანქანების მწყობრიდან ხშირი გამოსვლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 45 ახალი საგამოცდო ავტომანქანა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხდება მოსახლეობისთვის საგენტოს სერვისების მიწოდება შენობის არარსებობის გამო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ამბროლაურში აშენებული ახალი შენობა და მოწყობილი საგამოცდო მოედანი შესაბამისად სრული მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისა და ევროპარლამენტის ასევე საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის დირექტივის შესრულების მიზნით მართვის უფლების მისაღების პრაქტიკული გამოცდის დამატებით ქალაქის ქუჩებში ჩატარება დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 92 სატრანსპორტო საშუალება. საქართველოს 12 რეგიონიდან 7 რეგიონში მხლოდ "B" კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა ხოლო 5 რეგიონში ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ავტოდრომის ან დახურული მოედნის გარეთ ქალაქის მასშტაბით  ჩატარებისთვის საჭირო მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტში შესატანი შესაბამისი ცვლილებების პროექტი. სადაც გათვალისწინებულია ევროკავშირის პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის მართვის მოწმობების შესახებ  დირექტივის მოთხოვნები, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღები პრაქტიკული გამოცდების ჩაბარების წესის  ცვლილებას. პრაქტიკული გამოცდის გარეთ, ქალაქის პირობებში ჩატარების მიზნით, შეძენილი 70 ავტომანქანა შესაბამისი აღჭურვილობით (კამერებით), საქართველოს 12 რეგიონიდან 8 რეგიონში მხოლოდ "B" კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა ხოლო 2 რეგიონში ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესაძლებლობა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·      სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა - ცდომილება 24%. ქალაქის მაშტაბით სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის 2018 წლის მეორე ნახევარში გადაწევიდან გამომდინარე არ მოხდა ყველა სხვა (“B” კატეგორიის გარდა) კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა; ქალაქის მაშტაბით სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ჩატარება - ცდომილება 100%. ვერ მოესწრო სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ავტოდრომის ან დახურული მოედნის გარეთ ქალაქის მასშტაბით  ჩატარებისთვის საჭირო მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. ასევე ვერ მოესწრო მუნიციპალიტეტების მიერ პრაქტიკული გამოცდისათვის საჭირო შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გამოცდის მიმდინარეობის პროცესში ავტომანქანების მწყობრიდან ხშირი გამოსვლა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 45 ახალი საგამოცდო ავტომანქანა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია 15 ახალი საგამოცდო ავტომანქანა ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·      ცდომილება - 66.6%. სამინისტროს მიერ მისი პრიორიტეტების გადახედვის შემდგომ მიზანშეწონილად აღარ იქნა მიჩნეული დამატებით ა/მანქანების შეძენა 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხდება მოსახლეობისთვის საგენტოს სერვისების მიწოდება შენობის არარსებობის გამო დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ამბროლაურში აშენებული ახალი შენობა და მოწყობილი საგამოცდო მოედანი შესაბამისად სრული მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანაგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა ქ. ამბროლაურში ახალი შენონის მშენებლობა და ასევე საგამოცდო მოედნის მოწყობა ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ·      ცდომილება - 100%. სამინისტროს მიერ მისი პრიორიტეტების გადახედვის შემდგომ მიზანშეწონილად აღარ იქნა მიჩნეული ქ. ამბროლაურში შენობის მშენებლობა და საგამოცდო მოედნის მოყობა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017