მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 08)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - 112

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებების მიღების, დამუშავების და მათზე რეაგირებისთვის შესაბამისი სუბიექტებისთვის ინფორმაციის ...

საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებების მიღების, დამუშავების და მათზე რეაგირებისთვის შესაბამისი სუბიექტებისთვის ინფორმაციის დროული მიწოდების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის სხვა შემთხვევათა მართვის შესახებ უფლებამოსილ სუბიექტებთან კოორდინირებული მუშაობის, საგანგებო სიტუაციებსა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელი უფლებამოსილი სუბიექტების დანიშნულების ადგილას მისვლამდე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის და აუცილებელი პირველადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისი ინოვაციების დანერგვა.

112-ის გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და მომართვიანობა დაკავშირების ალტერნატიული არხების მეშვეობით.
·      აშენებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და ხიდები; ·      რეაბილიტირებული ობიექტები; ·      გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა ავტომაგისტრალზე; ·      უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - გაზრდილი მიმართვიანობის ფონზე საჭიროა ახალი ალტერნატიული არხის არსებობა რათა, კიდევ უფრო მეტ ბენეფიციარს გაეწიოს დროულად და შეუფერხებლად საჭირო დახმარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მობილური აპლიკაციითა და eCall-ის მეშვეობით 112 ოპერატორთან დაკავშირების შესაძლებლობა
საბაზისო მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 636 კმ; ხიდი - 143; გვირაბი - 12; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 35 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 22 ობიექტი. შენიშვნა: საქართველოს რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაზუსტდა საბაზისო მაჩვენებლები მიზნობრივი მაჩვენებელი: მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 290.8 კმ; ხიდი - 50; გვირაბი - 1; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 30 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 19 ობიექტი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ·      აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 250.1 კმ; ხიდი - 50; გვირაბი - 1; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 26 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 10 ობიექტი. ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ·      ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017