მოძებნე პროგრამის შედეგები

ზოგადი განათლება (32 02)

გამოყოფილია 98 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; ...

ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო სესიების (გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა.

ყველა მოქალაქისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება.
·         ქართული და უცხოური ენის სწავლების ხელშემწყობი და სხვა ღონისძიებების შედეგად ამაღლდა მოსწავლეთა განათლების დონე; ·         გაუმჯობესდა სწავლა-სწავლების პროცესის ხარისხი და ამაღლდა მასწავლებლთა, დირექტორთა, პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კვალიფიკაცია; ·         გაიზარდა მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრებისა და დასწრების მაჩვენებელი
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეების 50%-ის ჩართულია სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 20%-ი მონაწილეობს ოლიმპიადებში საქართველოს მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეების 70%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 50%-ის მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; შესაძლო რისკები - არასრულწლოვანის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, მოსწავლეები - სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და სამუშაო რვეულებით, სასკოლო ტრანსპორტის პროგრამა ხორციელდება შეუფერხებლად; 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეების 50% ჩართულია სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 20% მონაწილეობს ოლიმპიადებში საქართველოს მასშტაბით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეების 70%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 50%-ის მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 40 000-ზე მეტი მოსწავლე ჩართული იყო სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 217 000 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატში და 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში. 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეებს მოთხოვნის/საჭიროების შესაბამისად გაეწიათ კვალიფიცირებული მომსახურება;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017