მოძებნე პროგრამის შედეგები

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05)

გამოყოფილია 92.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განხორცილდება სპეციალური საგანმანათლებლო ...

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განხორცილდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.

განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით; ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და განვითარებაზე ზრუნვა;
პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლაში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლაში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილ იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 220 მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017