მოძებნე პროგრამის შედეგები

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09)

გამოყოფილია 84.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ...

სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;

სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისთვის ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა;
·         პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა 80-მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ შეისწავლა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამები; ჩართული იყვნენ სხვადასხვა აღმზრდელობით საქმიანობაში. ·         პროგრამის ფარგლებში, ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროცესში 2015 წელს პროგრამაში ჩართული იყო 160-ზე მეტი ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100%-ის უზრუნველყოფა განათლების მიღების შესაძლებლობით; ექსტერნისა და საატესტატო გამოცდებში მონაწილე ბრალდებულ/მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა მიღწევები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების არარსებობა
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროცესში 2015 წელს პროგრამაში ჩართული იყო 160-ზე მეტი ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100%-ის უზრუნველყოფა განათლების მიღების შესაძლებლობით; ექსტერნისა და საატესტატო გამოცდებში მონაწილე ბრალდებულ/მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა მიღწევები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ყველა ბენეფიციარისათვის (80 ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლე) უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017