მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10)

გამოყოფილია 75.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინება და საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტირება-ჰარმონიზაცია საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში; ...

თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინება და საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტირება-ჰარმონიზაცია საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში; ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიისა და იმპლემენტაციის ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბება (ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების, დანერგვისა და მონიტორინგის ჩარჩოების შექმნა); ეროვნული სასწავლო გეგმის ეტაპობრივი რევიზია და დანერგვა; ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მომზადება მძიმე გონებრივი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ბუნებისმეტყველებაში); ეროვნული სასწავლო გეგმის თანმხლები რესურსების შექმნა; სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგი; კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში: დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების კურიკულუმსა და კლასში განხორციელებულ კურიკულუმს შორის განსხვავებების დადგენა, ანალიზის საფუძველზე საჭიროებების დადგენა, რეკომენდაციების შემუშავება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისათვის; ალტერნატიული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში; მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ადმინისტრაციებისა და საგნობრივი პედაგოგებისათვის კონსულტაწიების გაწევა; სკოლამდელი განათლების საკონსულტაციო და მონიტორინგის ჯგუფის საქმიანობის მხარდაჭერა, სკოლამდელი განათლების განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და დანერგვა;

კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში; ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება; სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგის შედეგები. ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული ალტერნატიულისასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა; სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერა.
·         ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით გადამუშავდა საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ·         მომზადდა ტრენინგ-მოდული ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პედაგოგებისთვის; ·         შემუშავდა დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი და ადმინისტრაციული გზამკვლევების სამუშაო ვერსიები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის პირველადი შედეგები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები ეროვნული სასწავლო გეგმის შემდგომი განვითარებისთვის 2 საბაზისო მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული დაწყებითი საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმა და საბაზო საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. საშუალო საფეხურის მოდელი და საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მოდელი. პილოტირებისთვის მომზადებული ქართულ ენასა და ლიტერატურაში I-VI კლასების პროგრამა და მათემატიკაში I-IV კლასების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პილოტირებისთვის მომზადებული ალტერნატიული სასწავლო გეგმის V-VI კლასების პროგრამა მათემატიკაში
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის პირველადი შედეგები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები ეროვნული სასწავლო გეგმის შემდგომი განვითარებისთვის. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასების ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული საგნობრივი გზამკვლევების სამუშაო ვერსიები, სწავლა-სწავლების პროცესის ორგანიზების ადმინისტრაციული და კონცეპტუალური საკითხებისათვის, გზამკვლევის სამუშაო ვერსია. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა და საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. საშუალო საფეხურის მოდელი და საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია დასრულებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, განხილულია საქართველოს სკოლებიდან შემოსული შენიშვნები და მოსაზრებები; 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მოდელი, პილოტირებისთვის მომზადებული ქართულ ენასა და ლიტერატურაში I-VI კლასების პროგრამა და მათემატიკაში I-IV კლასების პროგრამა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პილოტირებისთვის მომზადებული ალტერნატიული სასწავლო გეგმის V-VI კლასების პროგრამა მათემატიკაში. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასებისთვის მათემატიკაში და V-VI კლასებისთვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შეიქმნა ალტერნატიული სასწავლო პროგრამა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე დაწყებითი საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული საგნობრივი გზამკვლევების შესაქმნელად ავტორების დაქირავების პროცესი უკიდეურესად გაჭიანურდა, შესაბამისად სამუშაო შესრულდა ნაწილობრივ. კერძოდ, მომზადდა გზამკვლევის ნაწილი - I-IV კლასებისთვის, ხოლო დასრულება გადაიგეგმა 2018 წლისთვის.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017