მოძებნე პროგრამის შედეგები

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)

გამოყოფილია 87.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია.

ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია.

მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
·         გაიზარდა ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის. ·         მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელმა გადააჭარბა 95 %-ს. ·         უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებებში მცხოვრებ მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფლილია ტრანსპორტით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფლ იქნება ტრანსპორტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფლილია ტრანსპორტით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნება ტრანსპორტით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ბენეფიციარ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017