მოძებნე პროგრამის შედეგები

სკოლების საგრანტო დაფინანსება (32 02 13)

გამოყოფილია 53.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების მიზნით, საჯარო სკოლების საგრანტო დაფინანსებით უზრუნველყოფა.

თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების მიზნით, საჯარო სკოლების საგრანტო დაფინანსებით უზრუნველყოფა.

სკოლის მოსწავლეების განვითრებაზე ზრუნვა.
·         მოსწავლეები საგაკვეთილო პროცესის მიღმა ჩართული იყვენ მათთვის საინტერესო აქტივობებში, საგანმანათლებლო-შემეცნებით  თუ სპორტულ წრეებსა და კლუბებში; ·         1 153-მა საჯარო სკოლამ მიიღო დამატებითი დაფინანსება, 2 800-ზე მეტმა მასწავლებელმა მიიღო დამატებითი შემოსავალი; ·         სკოლების 2 500-მდე დირექცია/ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ჩაერთო პროცესის ორგანიზებაში და მიიღო დამატებითი შემოსავალი; ·         43 000-მდე მოსწავლემ მიიღო დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისი და რესურსი; ·         ეროვნულ კინოცენტრთან თანამშრომლობით 200-მდე სკოლაში დაინერგა პროექტი „კინო სკოლაში“ და შესაბამისად გადამზადდა 200-მდე მასწავლებელი; ·         CENN-თან თანამშრომლობით დაინერგა ორი პროექტი: „აღმოაჩინე საქართველო“ და „ნარჩენების მართვა“, ჯამში გადამზადდა 175 პედაგოგი; ·         ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობით 11 საპილოტე სკოლაში დაინერგა პროექტი „სკოლა ბანკი“, გადამზადდა 11 მასწავლებელი; ·         მაიკროსოფტი და educare Georgia თანამშრომლობით 12 სკოლაში დაინერგა „კოდინგის“ პროგრამა, გადამზადდა 12 მასწავლებელი.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსებული იქნა 1 153 საგრანტო პროექტი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017