მოძებნე პროგრამის შედეგები

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01)

გამოყოფილია 104.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მხარდაჭერა და კოორდინაცია; ...

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მხარდაჭერა და კოორდინაცია; პროფესიული განათლების სისტემის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია და პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; სისტემაში ე.წ. ,,საგანმანათლებლო ჩიხებისა“ და ბარიერების აღმოფხვრა პროფესიული სტუდენტებისთვის განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მიზნით; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და სტუდნტთა საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო გარემოს შექმნა; სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსება; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება და არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება ; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფესიული განათლების პოპულარიაზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება; პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებების შესაფასებლად ყოველწლიური კვლევების განხორციელება.

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაწილეობით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ვაუჩერული, პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსების გზით;
·   პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულები უზრუნველყოფილი იყვნენ ვაუჩერული/მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ვაუჩერული დაფინანსებით. ·   სტაბილური სასწავლო პროცესის შენარჩუნების და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით, საჭოების შესაბამისად დაფინანსდა პროგრამული/მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და მისი მონაწილეობით, ასევე, საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება; ·         სკოლებში პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული გაკვეთილების დანერგვით სასკოლო ცხოვრება გახდა უფრო აქტიური და საინტერესო; ·         მოსწავლეთა ასაკის, მათი ინტერესების, უსაფრთხოებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინებით, მოხდა სახალისო, მაქსიმალურად პრაქტიკული და ინტერაქტიული აქტივობების ორგანიზება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს სრული სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო 10 509 სტუდენტმა, მათ შორის 2014 წელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმა (აღნიშნული სტუდენტები სწავლობდნენ ისეთ პროფესიულ პროგრამებზე, რომლებიც გაგრძელდა 2015 წელსაც); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდნეობა გაზრდილია მინიმუმ 2%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენდა 47.5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი გაიზრდება მინ. 1%-ით; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების განსხვავებული შესაძლებლობები 3 საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფილი დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა
1.      საბაზისო მაჩვენებელი 2015 წელს სრული სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო 10 509 სტუდენტმა, მათ შორის 2014 წელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმა (აღნიშნული სტუდენტები სწავლობდნენ ისეთ პროფესიულ პროგრამებზე, რომლებიც გაგრძელდა 2015 წელსაც); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდნეობა გაზრდილია მინიმუმ 2%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 11 000-ზე მეტი სტუდენტი იღებს პროფესიულ განათლებას, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 2.      საბაზისო მაჩვენებელი 2015 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენდა 47.5%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი გაიზრდება მინ. 1%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2016 წლის კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი 2015 წელთან შედარებით გაზრდილია 2.5%-ით. 3.      საბაზისო მაჩვენებელი საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფილი დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაფინანსებულ იქნა 22 საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯი და ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, გაფართოვდა ორი საზოგადოებრივი კოლეჯის გეოგრაფიული არეალი (სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯს დაემატა თიანეთსა და სტეფანწმინდაში სასწავლო კორპუსი, ხოლო სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯს ”აისს” ლაგოდეხის სასწავლი კორპუსი).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017